Skip to content
Home » “แม่เลี้ยงติ๊ก” วอนสาธารณสุขอนุมัติสร้างอาคารจอดรถ ร.พ.แพร่

“แม่เลี้ยงติ๊ก” วอนสาธารณสุขอนุมัติสร้างอาคารจอดรถ ร.พ.แพร่

“แม่เลี้ยงติ๊ก” สส.รวมไทยสร้างชาติ วอนกระทรวงสาธารณสุขอนุมัติงบฯสร้างอาคารจอดรถโรงพยาบาลแพร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มาใช้บริการที่มีมานาน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู หรือแม่เลี้ยงติ๊ก สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)ได้หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลแพร่ว่า ได้รับการร้องขอจาก แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแพร่ และประชาชนผู้มารับบริการในโรงพยาบาลแพร่ ต้องการให้มีสถานที่จอดรถเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อ บุคลากรของโรงพยาบาล และผู้มารับใช้บริการภายในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ โรงพยาบาลแพร่เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดมีเตียงรับผู้ป่วยจำนวน 500 เตียง ปัจจุบันมีผู้มารับบริการจำนวนมาก ในแต่ละวันจะพบปัญหาในข้อร้องเรียนในเรื่องสถานที่จอดรถมีอยู่จำกัดจอดได้เพียง 164 คัน พื้นที่จอดรถภายนอกโรงพยาบาลประมาณ 50 คัน โดยจอดบนถนนด้านหน้าโรงพยาบาลมักทำให้เกิดอุบัติเหตุ และที่จอดรถเอกชนประมาณ 100 คัน จะต้องเสียค่าบริการในการเข้าจอดซึ่งไม่สะดวกรต่อประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วย

นางศิริวรรณ กล่าวว่า ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำเรื่องของบประมาณในการก่อสร้างอาคารจอดรถต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งมีมติเห็นชอบว่า เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ได้เสนอเข้าแผนร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นลำดับแรก เป็นโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถโรงพยาบาลแพร่ ขนาด 6 ชั้น งบประมาณ 50 ล้านบาท สามารถรองรับที่จอดรถในโรงพยาบาลได้ เพื่อให้การบริการแก่ผู้ป่วยตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้ประธานสภาฯช่วยแจ้งทางกระทรวงสาธารณสุขขอให้รัฐบาลอนุมัติก่อสร้างอาคารจอดรถในโรงพยาบาลแพร่อย่างเร่งด่วนด้วย