Skip to content
Home » ดร.ปรเมษฐ์ จินา เสนอพื้นที่นำร่องเลี้ยงโคศรีวิชัย

ดร.ปรเมษฐ์ จินา เสนอพื้นที่นำร่องเลี้ยงโคศรีวิชัย

ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี รวมไทยสร้างชาติ เสนอให้ อ.พนม เป็นพื้นที่นำร่องเลี้ยงโคศรีวิชัยให้เป็นแบรนด์ของประเทศไทย เหมือนโควากิวของญี่ปุ่น สนองนโยบายโคเงินล้านของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ดร.ปรเมษฐ์ จินา สส.สุราษฎร์ธานี เขต 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)ได้หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ว่า เนื่องจากการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอบจ. เทศบาล และอบต.พบว่าหนังสือที่มีการขออนุญาตของส่วนราชการต่างๆเพื่อก่อสร้างถนนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการด้วยกันมักจะติดขัด จากการตามไปดูที่หน่วยงานก็พบว่ากองไว้เป็นหมื่นเรื่อง เวลาจะดำเนินการค่อนข้างจะประสบกับปัญหาทั้งประเทศ จึงขอฝากทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และกรมบัญชีกลางได้แก้ปัญหาในเรื่องของการอุทธรณ์ และขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ช่วยกันแก้ปัญหานี้ด้วย

สำหรับ ปัญหาเรื่องที่สองเป็นเรื่องการพัฒนา เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการสร้างถนนสาย 44 หรือว่าถนนสายเซาท์เทิร์น เส้นผ่านอำเภอพระแสง จะมีจุดที่เรียกว่า 3 แยก พอมีถนนเส้นนี้มาจากอำเภอชัยบุรี มาที่อำเภอพระแสงและทะลุไปถนนสาย 44 น่าจะสร้างเป็น 4 แยก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การขนส่งและการสัญจรของประชาชนหลายจังหวัดทั้งฝั่งอันดามันและของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง

ดร.ปรเมษฐ์ กล่าวว่า มีข้อเสนอแนะ สืบเนื่องจากในพื้นที่อำเภอพนม ทางนายอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และผู้อำนวยการนิคมสร้างตนเอง หรือผู้ปกครองนิคมได้เห็นนโยบายรัฐบาลว่า จะมีโครงการโคเงินล้าน จึงได้ระดมความคิดกันอยากจะเป็นอาสาสมัครเป็นพื้นที่นำร่องในการทำเรื่องโคพันธุ์ใหม่หรือโคศรีวิชัยเป็นแบรนด์ให้กับประเทศไทย เหมือนกับโควากิวของประเทศญี่ปุ่น เหมือนกับโพนยางคำของจังหวัดสกลนคร อยากเสนอให้กระทรวงเกษตรฯลงไปดำเนินการเป็นพื้นที่นำร่อง