Skip to content
Home » “กานสินี โอภาสรังสรรค์” เรียกร้ององค์การสะพานปลาคืนที่ดินเวนคืน

“กานสินี โอภาสรังสรรค์” เรียกร้ององค์การสะพานปลาคืนที่ดินเวนคืน

กานสินี โอภาสรังสรรค์”สส.รวมไทยสร้างชาติ เรียกร้ององค์การสะพานปลาคืนที่ดินเวนคืนบริเวณท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่รัฐสภา น.ส.กานสินี โอภาสรังสรรค์ สส.สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนว่า ชาวสุราษฎร์ธานีได้ฝากให้ตนช่วยประสานงานผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ที่ดินท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ส่วนรวมได้ใช้ประโยชน์

ทั้งนี้ ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้องค์การสะพานปลา คืนพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานีให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายด้วยซึ่งเรื่องนี้ได้มีประชาชนร้องเรียนผ่านตนมาว่า องค์การสะพานปลาได้ขอใช้ที่ดินของเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นที่ดินเวนคืนตามพ.ร.บ.เวรคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาลในท้องที่ตำบลตลาดบ้านดอน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยดำเนินการให้องค์การสะพานปลาคืนที่ดินท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามเจตนารมณ์แห่งพ.ร.บ.เวรคืนอสังหาริมทรัพย์ฯดังกล่าวด้วย