Skip to content
Home » “กานสินี โอภาสรังสรรค์” เร่งให้ปรับปรุงทาง รองรับการจราจรหนาแน่น

“กานสินี โอภาสรังสรรค์” เร่งให้ปรับปรุงทาง รองรับการจราจรหนาแน่น

“กานสินี โอภาสรังสรรค์” สส.สุราษฎร์ธานี รวมไทยสร้างชาติ อภิปรายในสภาฯเร่งให้ปรับปรุงทางแยก ท่ากูบ – ตาปาน รองรับการจราจรหนาแน่น และขุดลอกคลองร้อยสายสาขาแม่น้ำตาปีในพื้นที่ 6 ตำบลที่ตื้นเขิน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม น.ส.กานสินี โอภาสรังสรรค์ สส.สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) ได้ขอหารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า เรื่องแรกเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกท่ากูบ – ตาปาน สืบเนื่องจากทางหลวงหมายเลข 420 กับทางหลวงหมายเลข 401 แยกท่ากูบ และจุดตัดถนนเทศบาลแยกตาปานเป็นทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นแนวเส้นทางการขนส่งสินค้า และยังเป็นทางแยกสัญญาณไฟจราจร จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมีการปรับปรุงทางแยก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากในชั่วโมงเร่งด่วน และช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมและยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและการขยายตัวของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกทางหนึ่งด้วย จึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

น.ส.กานสินี กล่าวต่อว่า เรื่องที่สองเป็นเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำคลองร้อยสาย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี น้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต และการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนจึงเป็นวาระหนึ่งที่สำคัญทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับโครงการสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ตามแนวทาง “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญาเพื่อประเทศที่ยั่งยืน” คลองร้อยสายเป็นชื่อเรียกของลำน้ำที่แตกแขนงไปจากแม่น้ำตาปีในพื้นที่ 6 ตำบลของอำเภอเมือง ได้แก่ บางใบไม้ บางชนะ กองชนะ บางไทร คลองน้อยและบางโพธิ์ ที่มีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและทำสวน

“แต่ปัจจุบันสภาพของคลองตื้นเขินเรือประมงไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ประกอบกับมีวัชพืชสิ่งปฏิกูลขวางกั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาลำคลองเหล่านี้ ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการ และมีสภาพคล่องในการสัญจรของเรือประมงและประชาชนที่ใช้เรือในการเดินทาง ตลอดถึงขนส่งพืชผลทางการเกษตรและผลผลิต จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำร้อยสาย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีต่อไปด้วย”สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว