Skip to content
Home » จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล จี้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ปัญหาน้ำประปา

จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล จี้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ปัญหาน้ำประปา

จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี รวมไทยสร้างชาติจี้ การประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ อ.เขาย้อย ไม่เพียงพอ-ราคาเกลือตกต่ำ พร้อมขอให้ส่วนกลางเร่งรัดอนุมัติงบฯทำฝนหลวงแก้ภัยแล้งในพื้นที่จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่รัฐสภา จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้นำปัญหาของประชาชนในจ.เพชรบุรีมาหารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า เรื่องแรก อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมได้ทำให้ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นหลายแห่ง การดำเนินการทางธุรกิจของแต่ละโรงงาน มีการใช้น้ำประปาในปริมาณมาก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาไม่พอใช้ บางวันไหล บางวันไม่ไหล หรือบางวันก็ไหลอ่อน จึงอยากให้การประปาภูมิภาค (กปภ.)ที่รับผิดชอบเรื่องน้ำประปาในพื้นที่ อ.เขาย้อย ได้ดำเนินการแก้ไขให้ชาวบ้านและโรงงานอุตสาหกรรมให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ

สำหรับ ปัญหาที่สองเป็นเรื่องที่ตนได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่มีอาชีพทำนาเกลือของ อ.บ้านแหลม ขณะนี้ประสบปัญหาราคาเกลือตกต่ำเหลือเกวียนละ 900 บาท ทำให้เกษตรกรที่ทำอาชีพนาเกลือเดือดร้อนมาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดแก้ไขปัญหาทำให้ราคาเกลือราคาสูงขึ้นด้วย

นายอภิชาตยังอภิปรายถึงปัญหาที่ประชาชนใน อ.บ้านลาด อ.แก่งกระจาน อ.หนองหญ้าปล้อง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน แต่ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนในพื้นที่มีฝนตกน้อย ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ไม่มีน้ำในการทำการเกษตร

ทั้งนี้ จ.เพชรบุรี ได้ประสานไปยังศูนย์ปฏิบัติการทำฝนหลวงที่ตั้งอยู่ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่รับผิดชอบดูแล จ.เพชรบุรี ด้วย ก็ได้รับคำตอบว่า มีงบประมาณไม่เพียงพอ ขณะนี้ทางศูนย์ฯ ได้ทำเรื่องของบประมาณจากส่วนกลางขอให้ส่วนกลางหรือหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องอนุมัติงบประมาณให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้สามารถทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนในหลายอำเภอของ จ.เพชรบุรีด้วย

อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ทำอาชีพเกษตรกรรม ไม่ว่าจะทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ทำการประมง ต่างก็เดือดร้อนกันทุกจังหวัด ทั้งปัญหา ขาดแคลนน้ำ ปัญหาค่าปุ๋ย ค่ายาที่มีราคาแพง จึงอยากให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ภาคการประมง และเลี้ยงสัตว์ ที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำอย่างจริงจัง เพราะอาชีพดังกล่าว เป็น โครงสร้างหลักทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย