Skip to content
Home » “วชิราภรณ์ กาญจนะ” ส.ส.สุราษฎร์ธานี จี้เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

“วชิราภรณ์ กาญจนะ” ส.ส.สุราษฎร์ธานี จี้เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

วชิราภรณ์ กาญจนะส.ส.สุราษฎร์ธานี รทสช.จี้เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ทำประชาชนเดือดร้อนมาก วอนเร่งจัดงบสร้างฝายเก็บน้ำและระบบชลประทาน พร้อมกระทุ้งมหาดไทยขยายเขตประปาไปยังอำเภอเคียนซาเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำประปามีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้ขอหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และน้ำทางด้านการเกษตรในหลายอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า ในช่วงฤดูแล้งประสบปัญหาหนักมาก ตนเคยนำปัญหานี้มาหารือในการประชุมสภาฯในสมัยประชุมที่ผ่านมาหลายครั้ง เคยทำหนังสือถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบมาหลายหน แต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด จึงอยากฝากประธานสภาฯผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดสรรงบประมาณดำเนินการดังนี้

  1. จัดสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านสวยกล้วย พร้อมระบบชลประทานกระจายน้ำส่งไปทุกหมู่บ้านของตำบลบ้านส้อง
  2. จัดสร้างแก้มลิงบ้านคลองเสียว และระบบชลประทานกระจายน้ำส่งไปยังทุกหมู่บ้านของตำบลเวียงสระ
  3. จัดสร้างระบบส่งน้ำจากแก้มลิงเขานิพันธ์ เพื่อกระจายน้ำส่งไปยังทุกหมู่บ้านของเขานิพันธ์
  4. จัดสร้างฝายกักเก็บน้ำและระบบชลประทานในพื้นที่หมู่ 11 ตำบลทุ่งหลวงเพื่อกระจายน้ำส่งไปยังทุกหมู้บ้านของตำบลทุ่งหลวง
  5. จัดสร้างฝายเพิ่มพูนทรัพย์พร้อมระบบชลประทานเพราะสนับสนุนเงาะแปลงใหญ่เพื่อกระจายน้ำส่งไปยังทุกหมู่บ้านของตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
  6. จัดสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมระบบชลประทานบริเวณคลองฉวาง เทศบาลเมืองนาสาร เพื่อทดแทนฝายเก่าที่ชำรุดอยู่
  7. จัดสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลท่าชีเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำตาปีไปจังทุกตำบลในอำเภอนาสาร
  8. จัดสร้างฝายคลองขรมพร้อมขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลคลองปราบเพื่อทดแทนสายเก่าที่ชำรุดอยู่

นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ อภิปรายต่อว่า ปัจจุบันประชาชนในอำเภอเคียนซายังไม่มีน้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ ประชาชนจำนวนมากขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ถึงขั้นต้องซื้อน้ำใช้เพื่อยังชีพ ตนจึงขอฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดสรรงบประมาณไปยังการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตเขตการประปาส่วนภูมิภาคไปยังอำเภอเคียนซาหรือจัดสร้างระบบกรองน้ำขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำตาปีผ่านเข้าระบบกรองแล้วกระจายน้ำผ่านไปยังทุกตำบลของอำเภอเคียนซา

อย่างไรก็ตาม ความจริงแล้วพื้นที่แห่งนี้อยู่ติดกับแม่น้ำตาปีแต่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำและที่สำคัญตนเคยสอบถามไปยังการประปาส่วนภูมิภาคก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีงบประมาณจึงอยากฝากประธานสภาฯผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลในเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะชาวบ้านเดือดร้อนมาก