Skip to content
Home » ธานินท์ นวลวัฒน์ จี้หน่วยงานเร่งติดตั้งไฟส่องสว่างถนน

ธานินท์ นวลวัฒน์ จี้หน่วยงานเร่งติดตั้งไฟส่องสว่างถนน

ธานินท์ นวลวัฒน์ สส.สุราษฎร์ธานี จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งติดตั้งไฟส่องสว่างบนถนนสายหลักใน อ.กาญจนดิษฐ์ เพื่อลดอุบัติเหตุ และสร้างฝายน้ำล้นช่วยเกษตรกรชาวสวนทุเรียน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม นายธานินท์ นวลวัฒน์ สส.สุราษฏร์ธานี เขต 7 พรรครวมใทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ว่า ตนได้รับเรื่องร้องขอจากประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรสาย 4 แยกหนองสวน ตำบลกระแตะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ไปบรรจบถนนเซาท์เทิร์นที่บ้านนาปรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า ถนนสายนี้ในช่วงกลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการติดไฟส่องสว่างให้เพียงพอด้วย

นายธานินท์ กล่าวว่า ผมได้รับการร้องขอจากประชาชนที่สัญจรไปมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีว่า ถนนเส้นดังกล่าวในช่วงกลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้ จึงขอฝากให้หน่วยงานเกี่ยวข้องติดตั้งไฟส่องสว่างอย่างเร่งด่วน

นอกจากนั้น ตนได้รับเรื่องร้องขอจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ ต้องการให้ก่อสร้างฝายน้ำล้นจากตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ เนื่องจากปัจจุบันคลองที่มีขนาดกว้างประมาณ 10 เมตรยาวประมาณ 20 กิโลเมตรมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ส่งผลกระทบให้ฤดูแล้งน้ำแห้งชาวบ้านไม่มีน้ำกินน้ำใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะ ชาวสวนทุเรียนเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสร้างฝายน้ำล้นดังกล่าวด้วย