Skip to content
Home » พิพิธ รัตนรักษ์ ฝากหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

พิพิธ รัตนรักษ์ ฝากหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

พิพิธ รัตนรักษ์ สส.สุราษฎร์ธานี รวมไทยสร้างชาติ ฝากหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และการจราจรติดขัดอย่างมากในพื้นที่เกาะสมุย-เกาะพะงัน และเกาะเต่า เมืองท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกหากแก้ไม่ได้จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่รัฐสภา นายพิพิธ รัตนรักษ์ สส.สุราษฎร์ธานี เขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ว่า ขณะนี้ในอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน ตำบลเกาะเต่า อำเภอดอนสัก และอำเภอกาญจนดิษฐ์บางส่วน ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ปัจจุบันนี้ประชาชนในพื้นที่ต้องไปซื้อน้ำจากจังหวัดชุมพรมาใช้

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าน้ำเป็นปัจจัยหลักในการอุปโภคบริโภคของประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงขอหารือประธานสภาฯผ่านไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ได้หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงปัญหาการขาดแคลนน้ำ ที่ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนเนื่องจากช่วงนี้เป็นเทศกาลที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้น ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน และตำบลเกาะเต่าอย่างเร่งด่วนด้วย ปัจจุบันการจราจรในพื้นที่ติดขัดอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเช้าติดไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ทำให้นักท่องเที่ยวมีอุปสรรคในการเดินทางต้องตกเครื่อง ไปขึ้นรถโดยสารไม่ทันตามเวลา ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับการท่องเที่ยว จึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝากกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยของรัฐได้ช่วยเร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพราะถือเป็นปัญหาที่ทำลายภาพพจน์การท่องเที่ยวของประเทศ สุดท้ายนี้ขอฝากอ่าวไทยไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วย