Skip to content
Home » “เกชา ศักดิ์สมบูรณ์” หนุนร่างพ.ร.บ.กลุ่มชาติพันธุ์ของรัฐบาลเพียงร่างเดียว

“เกชา ศักดิ์สมบูรณ์” หนุนร่างพ.ร.บ.กลุ่มชาติพันธุ์ของรัฐบาลเพียงร่างเดียว

“เกชา ศักดิ์สมบูรณ์” หนุนร่างพ.ร.บ.กลุ่มชาติพันธุ์ของรัฐบาลเพียงร่างเดียว เพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยก ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มดูแลให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อภิปรายในการในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ….ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 70 รัฐ พึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคม ตามวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุขไม่ถูกรบกวน เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย

นายเกชา กล่าวว่า กลุ่มชาติพันธุ์มีความเปราะบางเป็นกลุ่มที่ถูกกระบวนการทางสังคมผลักดันให้ตกอยู่ในสถานะบุคคลชายขอบ ถูกริดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ สิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทางวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์จึงสุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงในชีวิตในจิตใจอย่างรุนแรง ผลกระทบที่กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับและจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะความเสี่ยงที่ไม่มีสถานะทางกฎหมายมีจำนวนมาก ซึ่งมีบางส่วนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบุคคล แต่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ยังมีอีกหลายแสนคน เป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะมีปัญหาทางกฎหมาย บุคคลเหล่านี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่มั่นคง ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ

อย่างไรก็ตาม การมีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองคือ เอกลักษณ์วิถีชีวิตประเพณีที่มีมาช้านาน การที่สังคมไม่เข้าใจในชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทำให้ไม่มั่นคงในการทำกิน ในที่อยู่อาศัย ส่วนมากอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ ที่ออกกฎหมายประกาศในภายหลัง ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตัวเอง

นายเกชา กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ โดยจะดูแลให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ในด้านสวัสดิการของรัฐ ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรม โดยไม่ถูกคุกคาม สามารถอนุรักษ์ภูมิปัญญา ภาษาวิถีชีวิตและความเชื่อตามจารีตประเพณี หากร่างพ.ร.บ.นี้ได้รับการพิจารณาจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ วิถีชีวิตบนพื้นฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ให้ได้รับความคุ้มครองอย่างยั่งยืน

สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า บุคคลเหล่านี้จะได้รับบัตรประชาชนที่เป็นพลเมืองไทย ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน ได้รับระบบสาธารณสุข และการรักษาพยาบาล ได้รับบริการจากรัฐทุกประเภทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนละครึ่ง บัตรเที่ยวด้วยกัน ได้รับสิทธิที่ดินทำกินไม่ต้องทำไร่เลื่อนลอย ได้รับวิถีชีวิตวัฒนธรรมจารีตประเพณี ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทำให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ครบทุกๆด้าน ต่างจากต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมา

“ผมขอสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ที่เสนอโดยครม.เพียงร่างเดียว เพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกทางสังคม ทั้งด้านการปกครอง ความมั่นคงของประเทศ เป็นการปกป้องผืนแผ่นดินไทยที่มีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของประเทศ ส่วนร่างอื่นที่ผมไม่เห็นด้วยก็ถือว่าในหน้าที่ของรัฐบาล จึงเห็นว่าถ้าร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้รับการพิจารณาจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์โดยรวมได้อย่างดี” นายเกชากล่าว