Skip to content
Home » “ศาสตรา ศรีปาน” แจ้งมหาดไทย มีหลายพื้นที่ไม่มีน้ำประปาใช้

“ศาสตรา ศรีปาน” แจ้งมหาดไทย มีหลายพื้นที่ไม่มีน้ำประปาใช้

“ศาสตรา ศรีปาน” แจ้งมหาดไทย มีหลายพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่-อบต.คลองอู่ตะเภา ไม่มีน้ำประปาใช้ พร้อมจี้กระทรวงพม. เร่งแก้ปัญหาขอทาน-คนไร้บ้าน ที่เพิ่มมากขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชน ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่รัฐสภา นายศาสตรา ศรีปาน สส.สงขลา เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือปัญหาน้ำประปาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ว่า หาดใหญ่เป็นเขตเศรษฐกิจของตัวเมืองสงขลา แต่เหลือเชื่อ บางชุมชนยังไม่มีน้ำประปาใช้ เช่น ซอย 45, 47,49 ,51, 54,55, 57, 59 ถนนเพชรเกษม ซอยข้างโรงไฟฟ้า ซอย 61 และซอย 20 ถนนกาญจนวณิชย์ และอีกพื้นที่หนึ่งเป็นตำบลคลองอู่ตะเภา ตนได้รับการร้องเรียนจากนายก อบต.คลองอู่ตะเภาว่า ปัจจุบันเมืองขยายตัว ประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมาก จึงขอเรียกร้องไปยังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปขยายเขตน้ำประปาให้ทั้งในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และเขต อบต.คลองอู่ตะเภา

สำหรับ ปัญหาเรื่องที่ 2 เป็นการเรื่องการจัดระเบียบคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่มีมานานแล้ว ในเทศบาลนครหาดใหญ่จำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนพอสมควร โดยเฉพาะคนที่มีนิสัยก้าวร้าว ถือเป็นผลเสียต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย

“ขอให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) บูรณาการร่วมกันกับทางตำรวจ เช่นมีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสงขลา อยากให้หน่วยงานเข้าไปจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน หรือกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามพระราชบัญญัติคนเร่ร่อน พ.ศ 2559 หมายถึงคนยากจนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยให้การบริการด้านปัจจัย 4 และให้ช่วยเหลือตามสิทธิที่พึงจะได้รับ ตามกระบวนการด้านสังคมสงเคราะห์ต่อไป”สส.สงขลา เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าว