Skip to content
Home » “อนุชา” เชิดชูเกียรติ “วันหมอดินอาสา” ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน

“อนุชา” เชิดชูเกียรติ “วันหมอดินอาสา” ผู้ขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน

“อนุชา” เชิดชูเกียรติ “วันหมอดินอาสา” ผู้เสียสละและฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน หวังยกระดับสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ขยายกำลังซื้อ สร้างเม็ดเงินสู่ภาคเกษตร

วันนี้ (10 ก.พ.67) เวลา 10.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบหมายจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ปี 2567” ภายใต้หัวข้อ “หมอดินสมาร์ท ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยถ่ายทอดสดพร้อมกันผ่านระบบ Video Conference ไปยังสถานีพัฒนาที่ดิน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ Facebook live กรมพัฒนาที่ดิน ภายในงานมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสา เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

นายอนุชา กล่าวชื่นชมความสำเร็จของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ดำเนินการให้สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปยังหมอดินอาสา ซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกร ในการปรับปรุงบำรุงดิน ดูแลทรัพยากรดินของท้องถิ่น และฟื้นฟูดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายเกษตรกรที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงเกษตรฯ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยปัจจุบันมีหมอดินอาสา จำนวน 77,804 ราย ซึ่งจากความสำเร็จของหมอดินอาสา ทำให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสมัชชาความร่วมมือดินโลก นำไปขยายเป็นโครงการหมอดินนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางให้ทั่วโลกนำไปเป็นต้นแบบในสร้างเครือข่ายผู้นำการจัดการดินอย่างยั่งยืน

”นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้ให้เกษตรกร จึงได้ส่งเสริมวิธีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืช ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม ลดต้นทุน พร้อมทั้ง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาช่วยจะสามารถแบ่งเบาภาระให้เกษตรกร เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อลดภาวะสุ่มเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี รวมถึงการผลักดันโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพื่อพัฒนาที่ดินให้เกิดศักยภาพสูงสุด ซึ่งจากนี้ไป กรมพัฒนาที่ดิน และหมอดินอาสา กว่า 7 หมื่นราย ถือเป็นกำลังซื้อจำนวนมากของประเทศ จะต้องผนึกกำลังร่วมมือกัน เพื่อสร้างเม็ดเงินให้เกิดขึ้น ต่อยอดไปสู่การค้าขายในประเทศที่หลากหลายมิติ เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และร่วมกันพัฒนาผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์ เป็นความภาคภูมิใจให้หมอดินอาสาอยู่คู่กับคนไทย ช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป“ นายอนุชา กล่าวย้ำ

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันหมอดินอาสา เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หมอดินอาสาที่เสียสละทุ่มเททำงานเคียงคู่กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและสร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนมาอย่างยาวนาน ภายในงานมีกิจกรรรมประกอบด้วย การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับหมอดินอาสาที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาที่ดินด้านต่าง ๆ การเสวนาของหมอดินอาสาในพื้นที่ต่าง ๆ นิทรรศการนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมอดินอาสา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย