Skip to content
Home » “พีระพันธุ์” ชี้ชัดตรวจราชการต้องเรียบง่ายให้เกียรติหน่วยในพื้นที่และประชาชน

“พีระพันธุ์” ชี้ชัดตรวจราชการต้องเรียบง่ายให้เกียรติหน่วยในพื้นที่และประชาชน

“พีระพันธุ์”ให้นโยบายชัด ข้าราชการสำนักนายกฯไปตรวจราชการในต่างจังหวัด ต้องเรียบง่ายให้เกียรติหน่วยในพื้นที่และประชาชน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายการตรวจราชการ ให้กับคณะทำงานเขตตรวจราชการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่ในเขตตรวจราชการที่ 4 เขตตรวจราชการที่ 9 และเขตตรวจราชการที่ 11 ของสำนักนายกรัฐมนตรี และรายงานต่อรองนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน

นายพีระพันธุ์ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการลงพื้นที่โดยขอให้พิจารณาเชิญหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วย และให้เชิญคณะธรรมมาภิบาลจังหวัดร่วมประชุม เสนอข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังขอให้การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบง่าย ให้มีดุลพินิจการทำงานที่ดี ให้เกียรติซึ่งกันและกันกับหน่วยงานในพื้นที่และประชาชน โดยมีผู้ตรวจราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปด้วยทุกครั้ง