Skip to content
Home » “รวมไทยสร้างชาติ” หนุนร่างพ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศ

“รวมไทยสร้างชาติ” หนุนร่างพ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศ

“รวมไทยสร้างชาติ” หนุนร่างพ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศ ฉบับของรัฐบาล เพื่อให้ไทยมีกฎหมายที่เป็นสากล ให้คนเพศเดียวกันสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ และมีสิทธิทางสังคมเท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่พรรครวมไทยสร้างชาติ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) แถลงภายหลังประชุม สส.ของพรรคว่า ที่ประชุมมีมติให้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่…พ.ศ…เพื่อรองรับเรื่องสมรสเท่าเทียม ที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม โดยไม่มีการยื่นร่างของพรรคเข้าประกบแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้มีสิทธิ และเสรีภาพตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งการจดทะเบียนสมรส รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในร่างกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้สภาฯพิจารณา โดยพรรครวมไทยสร้างชาติสนับสนุนการสมรสเท่าเทียม ไม่ว่าหญิงกับหญิง หรือชายกับชาย หรือสิทธิในการจดทะเบียนบุตรบุญธรรม การรับมรดก สิทธิในการประกันสังคม เมื่อมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว จะทำให้คนมีเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ และใช้ชีวิตร่วมกันได้ตามที่กฎหมาย จะทำให้กฎหมายนี้เป็นสากลมากขึ้น

นายอัครเดช กล่าวว่า กฎหมายลักษณะนี้เคยมีการเสนอเข้าสภามาแล้วเข้าใจว่า ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่มีการแก้ไขให้ครอบคลุมในหลายๆเรื่อง และกระทบกับกฎหมายหลายฉบับ จึงต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยดูผลกระทบไปถึงกฎหมายอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายมรดกกฎหมายที่ดิน กฎหมายการมีบุตรบุญธรรม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องการจดทะเบียนสมรส แม้กระทั่งคำนำหน้า ซึ่งกฎหมายต่าง ๆเหล่านี้ จะต้องดูกฎหมายอื่นนำมาประกอบด้วย

“ พรรครวมไทยสร้างชาติสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ตามร่างที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯในวันที่ 21 ธันวาคมนี้ โดยพรรคได้เสนอกรรมาธิการสัดส่วนของพรรค 2 คนคือ ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ และกำลังทาบทามบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเป็นเครือข่ายของผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้ามาร่วมเป็นกรรมาธิการ เพื่อให้เกิดความรอบคอบเป็นการพิจารณากฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมผู้มีความหลากหลายทางเพศในอนาคต”โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว