Skip to content
Home » “พิพิธ รัตนรักษ์” สะท้อนปัญหาที่เกี่ยวพันกับแรงงานต่างด้าว

“พิพิธ รัตนรักษ์” สะท้อนปัญหาที่เกี่ยวพันกับแรงงานต่างด้าว

“พิพิธ รัตนรักษ์” สส.สุราษฎร์ธานี รทสช.สะท้อนสารพัดปัญหาที่เกี่ยวพันกับแรงงานต่างด้าว ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐผู้ปฎิบัติในพื้นที่ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่รัฐสภา นายพิพิธ รัตนรักษ์ สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า ตนขอชื่นชมภาครัฐที่มีนโยบายช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในเมืองท่องเที่ยว ขอชื่นชมนโยบายของรัฐบาล กระทรวงแรงงานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกอบด้วย อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน ตำบลเกาะเต่า อำเภอดอนสัก และอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 8 จังหวัด ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการให้บริการการจัดตั้งศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล หรือ ci เพื่อเป็นต้นแบบ เป็นเครื่องมือการบริการหนังสือรับรองสถานะบุคคลสัญชาติเมียนมา นโยบายนี้ถือว่า แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด ขอขอบคุณและขอชื่นชม

นายพิพิธ กล่าวว่า ประเด็นที่ 2 อยากให้รัฐบาลศึกษาและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแรงงานต่างด้าวกับผู้ประกอบการในพื้นที่ คือภาครัฐออกนโยบาย ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องอาชีพและงานแต่ละท้องถิ่น แต่ละอำเภอตามความต้องการในเชิงนโยบายที่ไม่เหมือนกัน หน่วยงานภาครัฐได้ออกนโยบายไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ

ประเด็นที่ 3 ถือว่าสำคัญมาก ปัญหาด้านการศึกษาของแรงงานต่างด้าว ถือเป็นภาระของท้องถิ่นคืออบต.และเทศบาล หน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องแก้ไขในระยะสั้นและระยะยาวให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น นอกจากนั้น ควรมีสัญลักษณ์ เครื่องหมายภาษาต่าง ๆที่เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ เช่น เครื่องหมายจราจร เพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุให้กับประชาชนในพื้นที่ ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานต่างๆได้แก้ไขปรับปรุงปัญหาทั้งหมดที่ตนได้แจ้งให้ทราบด้วย