Skip to content
Home » รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ลำพูน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ลำพูน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ลำพูน หารือร่วมกับภาคเอกชน เพื่อรองรับการขยายตัวการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน
.
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดลำพูน ในการตรวจราชการและมอบหมายนโยบายให้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน หอการค้าจังหวัดลำพูน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และร่วมประชุมหารือในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ดังนี้

1.โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่กับ SMEs ลำพูน (Lamphun Supply Chain) : เพื่อเปิดโอกาสแสดงศักยภาพ และสร้างโอกาสเจรจาธุรกิจร่วมกัน อีกทั้ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่เปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ผลิตในท้องถิ่น กลายเป็นสินค้า Made with Lamphun ซึ่งจะส่งให้เกิดประโยชน์ให้กับทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่กับ SMEs ลำพูน ในการลดต้นทุนวัตถุดิบ ประหยัดค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บ (warehouse) และพัฒนา SMEs ฐานรากอุตสาหกรรมไทย

2. โครงการขนส่งสินค้าทางรถไฟ และสถานี Container Yard : เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขนส่งสินค้าในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมภายในประเทศไทยและขนส่งออกไปต่างประเทศ จึงขอความสนับสนุนการผลักดันการสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่ เด่นชัย – เชียงใหม่ ให้เร็วขึ้น เพื่อทำให้การขนส่งสินค้าทางรถไฟเกิดขึ้นได้เร็วที่สุด

3. การปรับปรุงผังเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าและอุตสาหกรรมลำพูน NEC : จากปัญหาการใช้พื้นที่ในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ในปัจจุบัน และการขยายพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นรอบพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมฯ จึงขอรับการสนับสนุนในการพิจารณาจัดทำผังเมืองรวมเมืองลำพูน ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน และประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไป

4. การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับเศรษฐกิจ : การผลักดันสนามบินแห่งที่ 2 เพื่อรองรับการเดินทางและการลงทุนในอนาคต

5. อุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มมูลค่าสูง (Lamphun Superfoods Valley) : จังหวัดลำพูนมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเกษตรมูลค่าสูง (Superfoods) จึงขอรับการสนับสนุนให้ SMEs สามารถเข้าถึงกระบวนการประเมินความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว หรือกระจายอำนาจให้แก่พื้นที่ในส่วนภูมิภาคมากขึ้น

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้มอบนโยบาย พร้อมให้ข้อคิดเห็น ในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนว่า รัฐบาลมีความพร้อมในการสนับสนุนศักยภาพภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก พร้อมกับมีโยบายในการส่งเสริมการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น