Skip to content
Home » อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เสนอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบาดาล

อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เสนอให้ตั้ง กมธ.วิสามัญแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบาดาล

อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี รวมไทยสร้างชาติ เสนอญัตติให้สภาฯตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบาดาล และปัญหาน้ำบาดาลคุณภาพดี รวมถึงญัตติแก้ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี เขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เสนอญัตติให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำบาดาล และปัญหาน้ำบาดาลคุณภาพดี ว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้น้ำผิวดินในการอุปโภค บริโภคและการเกษตรมาโดยตลอด เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมที่เน้นการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อยังชีพ ต่อมาได้พัฒนามาเป็นการผลิตเพื่อค้าขายและส่งออกทำให้เกิดการขยายตัวพื้นที่ทำการเกษตร จึงทำให้มีการใช้น้ำการเกษตรมากขึ้นตาม ในขณะเดียวกันมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและขยายตัวของเมืองไปยังชนบททำให้เกิดการใช้น้ำอุปโภคบริโภคเพื่อดำรงชีวิตเพิ่มขึ้นสูงอย่างมีนัยยะสำคัญ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นต้นเหตุให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น มีฤดูแล้งที่ยาวนานมากกว่าเดิมหรือฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน รวมทั้งจำนวนป่าในประเทศลดลงจากอดีตเป็นอย่างมาก เนื่องจากการบุกรุกตัดไม้ทำลายทำให้ป่าต้นน้ำถูกทำลาย แม่น้ำลำธารหลายสายที่เคยชุ่มชื้นและมีน้ำไหลตลอดทั้งปีเกิดแห้ง นอกจากวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงจากอดีตเป็นอย่างมาก จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีการขยายตัวของชุมชนเมือง มีการเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นการขยายตัวของชุมชนเมืองและภาคเกษตรกรรมมีการใช้สิทธิ์สารเคมีมากขึ้นทั้งปุ๋ยยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้า จึงทำให้สารพิษที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร รวมถึงการใช้ในชุมชนไหลลงปะปนในแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้เกิดน้ำเน่าเสียมีคุณภาพต่ำและมีสารเคมีปนเปื้อนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของพี่น้องประชาชน ทำให้ไม่ สามารถใช้น้ำบริการระบบบริโภคได้เหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมา

นายอัครเดช กล่าวย้ำว่า เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนจึงเห็นควรให้รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมการขุดเจาะน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น โดยการจัดหาเครื่องขุดเจาะเพิ่มเติมให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำบาดาลแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนจึงขอเสนอญัตติขอให้สภาฯ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลขาดแคลนและปัญหาน้ำบาดาลคุณภาพต่ำ

นายอัครเดช กล่าวต่อว่า แถลงเป็นญัตติในเรื่องของปัญหาน้ำบาดาลคุณภาพต่ำ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่กระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนน้ำบาดาลถือเป็นน้ำที่มีความสำคัญช่วยให้พี่ประชาชนได้ทำการเกษตรและใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค ในอดีตหากขุดลงไปก็จะได้น้ำบาดาลที่ไม่มีคุณภาพ เจอน้ำที่เป็นหินปูน เป็นสนิม มีสารเคมีปนเปื้อน หรือเจอน้ำที่ยังไม่บริสุทธิ์ น้ำบาดาลในสมัยก่อนจะเห็นว่าเอามากินไม่ได้ ถ้าใครมากินน้ำบาดาลพออายุมากขึ้นไปหาหมอเป็นนิ่วในไต

“ผมได้มีโอกาสเป็นกรรมาธิการงบประมาณ แล้วเป็นอนุกรรมาธิการฯด้านครุภัณฑ์ได้ความรู้จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่า ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมีเครื่องมือขุดเจาะที่ทันสมัยสามารถเจาะไปได้หลายร้อยเมตร จนสามารถเป็นน้ำแร่ได้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เลยโดยที่ไม่เป็นนิ่ว กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเคยทำโครงการนี้ไปทั่วประเทศ ผมได้โครงการต้นแบบ จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีไปขุดเจาะที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นโครงการที่ดีอยากจะให้กรมทรัพยากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำไปทำให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ และขอให้รัฐบาลรับไปดำเนินการ”นายอัครเดช กล่าว

สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า โครงการนี้เคยทำที่อบต.หนองกบ อำเภอบ้านโป่ง ประชาชนนำน้ำไปรับประทานได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังแจกคูปองเป็นส่วนลดค่าไฟที่มาจากการขายน้ำไปตามบ้านเรือนเอาไปใช้ในครัวเรือนแล้วเก็บเงินมาเป็นค่าไฟ ส่วนน้ำบริโภคที่เป็นน้ำแร่นำมาแจกจ่ายไปตามครัวเรือนต่างๆตามโควต้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรไว้ จึงขอสนับสนุนให้กรรมาธิการวิสามัญฯมาช่วยผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน

สำหรับญัตติที่สองคือ เรื่องน้ำประปาไหลอ่อน จากการขยายตัวของชุมชนเมืองและความเจริญทางเศรษฐกิจ และปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปัจจุบันการบริโภคน้ำประปาประสบกับปัญหาแรงดันน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จึงเกิดปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนจนถึงไม่ไหล เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคและผลกระทบในการบริหารการจัดการน้ำประปาในเขตเมือง การประปาจะต้องพัฒนาระบบการจ่ายน้ำให้ตอบสนองความต้องการของพี่ประชาชนได้ รวมถึงปัญหาแตกรั่วของท่อน้ำทำให้แรงดันน้ำต่ำไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ จึงเป็นปัญหาที่ตนได้ยื่นญัตติให้สภาฯ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน ตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ

นายอัครเดช กล่าวต่อว่า ตนได้ร่วมกับสส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอญัตติขึ้นมา เพราะเห็นว่าน้ำประปาในเมืองคือการประปานครหลวง ส่วนที่ต่างจังหวัดคือการประปาส่วนภูมิภาค ตนเคยเชิญการประปาทั้งสองหน่วยงานามาหารือ ได้รับข้อมูลที่น่าตกใจมาก ว่า ผลิตน้ำประปามา 100% แต่สามารถขายได้ 50% อีก 50% ไหลทิ้ง เนื่องจากท่อที่ฝังอยู่ใต้ดินใช้มานานหลายสิบปี ผุแตกหัก ทำให้น้ำประปารั่วซึมอยู่ใต้ดิน แต่ไม่มีงบมาซ่อมแซมเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาท่อประปารั่วด้วยการลดแรงดันน้ำในตอนกลางคืน เพื่อลดน้ำที่รั่วใต้ดิน ทำให้ประชาชนที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำกลางคืนประสบน้ำไหลอ่อน หรือน้ำไม่ไหลเลย มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ เชื่อว่าปัญหานี้เกิดขึ้นทั่วประเทศ จึงคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทางรัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไข จึงเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ด้วย

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า