Skip to content
Home » พิพิธ รัตนรักษ์ เร่งให้แก้ปัญหาคนไข้ล้น รพ.กาญจนดิษฐ์

พิพิธ รัตนรักษ์ เร่งให้แก้ปัญหาคนไข้ล้น รพ.กาญจนดิษฐ์

พิพิธ รัตนรักษ์ สส.สุราษฎร์ธานี รวมไทยสร้างชาติ เร่งหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ปัญหาคนไข้ล้น รพ.กาญจนดิษฐ์ เปรียบเสมือนสร้างสะพานบุญได้รักษาผู้ป่วยให้พ้นทุกข์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม นายพิพิธ รัตนรักษ์ สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในอำเภอกาญจนดิษฐ์ ว่า ปัญหาของโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจําอำเภอ มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก แต่ประเด็นปัญหาคือโรงพยาบาลในปัจจุบันรองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียงต่อวัน แต่มีประชาชนมาใช้บริการจริง 150 เตียงต่อวัน ทำให้การดูแลรักษา การให้บริการของพยาบาลไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการในแต่ละวัน

ทั้งนี้ ตนได้รับทราบข้อมูลจากผู้อํานวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ และทราบจากนายธานินท์ นวลวัฒน์ สส.สุราษฎร์ธานี เขต 7 พรรครวมไทยสร้างชาติ และได้ลงไปดูพื้นที่จริงที่โรงพยาบาลมาแล้ว ที่ผ่านมาตนเคยหารือในที่ประชุมสภาฯมาแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้า จึงจําเป็นที่จะต้องติดตามอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต้องแก้ไข จึงขอฝากประธานสภาฯไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ช่วยบรรเทาทุกข์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน เปรียบเสมือนสะพานบุญได้รักษาผู้ป่วยพี่น้องประชาชนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และขอฝากอ่าวไทยไว้ในอ้อมใจคนไทยด้วย