Skip to content
Home » “วชิราภรณ์ กาญจนะ” แจ้งสภาฯให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาประชาชน

“วชิราภรณ์ กาญจนะ” แจ้งสภาฯให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาประชาชน

วชิราภรณ์ กาญจนะ” สส.สุราษฎร์ธานี รวมไทยสร้างชาติ นำปัญหาในพื้นที่แจ้งผ่านสภาฯให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ สส.สุราษฎร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า ตนมีเรื่องที่ขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรงบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปัญหาแรกขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงซ่อมแซมขยายขนาดสะพานที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานานจนมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เป็นเหตุให้ชาวบ้านสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีจุดที่ขอให้รีบดำเนินการประกอบด้วย

1.สะพานข้ามแม่น้ำตาปี เชื่อมต่อหมู่ 6 ตำบลคลองฉนวนกับหมู่ 5 ตำบลสินปุน 2.สะพานบ้านหมากเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลเมืองนาสารกับหมู่ 4 ตำบลลำพูน 3.สะพานข้ามคลองลำพูนเชื่อมต่อหมู่ 1 กับหมู่ 7 ตำบลลำพูน 4.สะพานข้ามคลองหนองโสนเชื่อมต่อหมู่ 5 กับหมู่ 9 ตำบลเวียงสระ 5.สะพานข้ามแม่น้ำตาปีเชื่อมต่อหมู่ 4 ตำบลท่าชี กับหมู่ 3 ตำบลอรัญคามวารี

6.สะพานข้ามคลองโคกเหลียงเชื่อมต่อหมู่ 3 ตำบลควนศรี กับหมู่ 2 ตำบลคลองปรา 7.สะพานเขาต่อเคียนซาเชื่อมต่อหมู่ 2 ตำบลเขาต่อกับหมู่ 1 ตำบลเคียนซา 8.สะพานข้ามแม่น้ำตาปีเชื่อมต่อหมู่ 5 ตำบลพ่วงพรมคร กับหมู่ 5 ตำบลควนศรี

น.ส.วชิราภรณ์ กล่าวถึงปัญหาที่สอง ให้แก้ไขปัญหาตลิ่งริมแม่น้ำลำคลองทรุดตัวพังทลายเข้าพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน บ้านเรือนของชาวบ้านจนได้รับความเสียหาย ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากคือ 1.ตลิ่งแม่น้ำตาปีทรุดตัวพังทลายในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลควนศรี 2.ตลิ่งริมแม่น้ำตาปีทรุดตัวพังทลาย ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลคลองฉนวน

3.ตลิ่งริมคลองตาลทรุดตัวพังทลายในพื้นที่หมู่ 1,3,5,7,8,9 ตำบลเวียงสระ และหมู่ 2,4,7,13,15.17 ตำบลบ้านซ่อง 4.ตลิ่งริมคลองฉวางทรุดตัวพังทลาย ในพื้นที่หมู่ 1 กับหมู่ 4 ตำบลท่าชี 5.ตลิ่งคลองฉวางสุดตัวพังทลายในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลลำพูน ทั้งนี้ ขอแจ้งปัญหาผ่านประธานสภาฯเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนด้วย