Skip to content
Home » “พีระพันธุ์” ตั้งคณะที่ปรึกษาสนับสนุนภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

“พีระพันธุ์” ตั้งคณะที่ปรึกษาสนับสนุนภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

“พีระพันธุ์” ตั้งคณะที่ปรึกษารองนายกฯ 11 คน สนับสนุนภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน ลงนามในคำสั่งรองนายกรัฐมนตรีที่ 8 /2566 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายพีระพันธุ์ ดำรงตำแหน่งรองนายกฯ และรมว.พลังงาน เมื่อวันที่ 1 ก.ย.นั้น เพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของนายพีระพันธุ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารองนายกฯ

ทั้งนี้ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของนายพีระพันธุ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1. นายสามารถ มะลูลีม

2. นายโกวิทย์ ธารณา

3. นายเจือ ราชสีห์

4. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล

5. นายหิมาลัย ผิวพรรณ

6. นายประสิทธิ์ มะหะหมัด

7. นายเสกสกล อัตถาวงศ์

8. นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์

9. นายสายัณห์ ยุติธรรม

10. น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์

และ 11. นางกุสุมาวดี ศิริโกมุท

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 28 ก.ย.