Skip to content
Home » “อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์” ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมถนนชำรุด

“อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์” ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมถนนชำรุด

อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์” สส.ราชบุรี เขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมถนนชำรุด 11 สาย อ.บ้านโป่ง เพื่อคลายความเดือดร้อนให้ประชาชนชาวราชบุรี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง พรรครวมไทยสร้างชาติ หารือเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในการประชุมสภาฯ โดยมีประเด็นหารือ คือ เรื่องถนนชํารุดเสียหาย แต่ถนนดังกล่าว ได้มีการไถ่โอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบดูแล แต่ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอจึงขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณางบฯอุดหนุนให้หน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายอัครเดช กล่าวต่อว่า สำหรับถนนชำรุดเสียหายดังกล่าวมีจำนวน 11 สาย ประกอบด้วย

ถนนสายแรก ขอให้ดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรถนนสายบ้านหนองแก หมู่ 5 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง

ถนนสายที่ 2 ขอให้ปรับปรุงถนนผิวการจราจรหน้าสถานีรถไฟบ้านโป่ง ตั้งแต่หลักเขตที่ 5 ถึงหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ

สายที่ 3 ถนนสายลาดยาง-คลองชลประทาน สามขวาห้าซ้าย หมู่ 10 ต.กรับใหญ่

สายที่ 4 ปรับปรุงถนนในซอยเทศบาลกระจับ 8 แยก 2 เชื่อมซอยเทศบาลเทศบาลกระจับสิบสอง ต.หนองอ้อ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ต.กระจับ

สายที่ 5 ขอให้ปรับปรุงถนนสายหลังโรงเรียนวัดอริยวงศาราม หมู่ 3 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง

สายที่ 6 ขอให้ปรับปรุงถนนสายบ้านเจริญธรรม หมู่ 3 ต.เขาขลุง -บ้านมาบแค หมู่ 15 ต.หนองปลาหมอ

สายที่ 7 ขอให้ปรับปรุงถนนสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลหนองไก่ขัน ต.เขาขลุง หมู่ที่ 15

สายที่ 8 ขอให้ปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทานตั้งแต่สี่แยกหัวโป่ง ผ่านสี่แยกหนองปลาดุก ผ่านแยกหนองกบ ถึงแยก หนองสาระนัง หมู่ 15 ต.หนองกบ

ถนนสายที่ 9 ขอให้ปรับปรุงถนนสายริมน้ำหมู่ 3 บ้านวัดโพธิบัลลังก์ ถึงหมู่ 4 บ้านครู ต.คุ่งพะยอม เชื่อมหมู่หนึ่งตําบลเบิกไพร

สายที่ 10 ขอให้ปรับ ถนนสาย ซอย 5 หมู่ 3 ถึงสะพานข้ามคลองท่าขาว-บางแก้ว

และสายที่ 11 ปรับปรุงถนนซอย 1 หมู่ 16 ตําบลปากแรด เชื่อมหมู่ที่ 14 ตําบลหนองกบ อําเภอบ้านโป่ง