Skip to content
Home » “พีระพันธุ์” ยืนยันจะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีและพลังงานในราคาที่เป็นธรรม

“พีระพันธุ์” ยืนยันจะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีและพลังงานในราคาที่เป็นธรรม

“พีระพันธุ์” รมว.พลังงานยืนยันต่อสภาฯในวันแถลงนโยบาย รัฐบาลจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการที่ดี และเข้าถึงพลังงานในราคาที่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่รัฐสภา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ชี้แจงระหว่างการแถลงนโยบายของรัฐบาลว่า ตนได้ฟังการอภิปรายในประเด็นความห่วงใยเรื่องพลังงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาตลอด สรุปปัญหาพบว่ามีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ประเด็นแรก เป็นเรื่องของราคาพลังงาน เรื่องที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างและการให้บริการ เรื่องที่สามเกี่ยวกับการกำกับดูแลพลังงานของภาครัฐ เรื่องที่สี่การให้สิทธิภาคเอกชนว่าถูกต้อง เป็นธรรมหรือไม่ และเรื่องที่ห้าเรื่องการให้บริการที่ไม่ทั่วถึง และเรื่องพลังงานทางเลือก

นายพีระพันธุ์ ชี้แจงว่า พลังงานแม้จะไม่ใช่ปัจจัย 4 แต่ก็เป็นเรื่องจำเป็นในชีวิตของประชาชน ดังนั้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การมีพลังงานที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญ รัฐบาลชุดนี้ทั้งนายกรัฐมนตรี และ ตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้ความสำคัญและเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับ เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องราคาพลังงาน รัฐบาลจะให้ความสำคัญและเร่งแก้ไขให้โดยเร็ว การแก้ไขปัญหามีอยู่สองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือการดำเนินการในระยะสั้นที่ต้องแก้ไขทันที เร่งด่วนเท่าที่จะทำได้ภายใต้โครงสร้างปัจจุบัน แต่ในระยะยาวจำเป็นจะต้องดูเรื่องโครงสร้างของราคาพลังงานทั้ง น้ำมัน และไฟฟ้า ว่าปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้เกิดโครงสร้างในระยะยาวที่จะทำให้มีปริมาณที่เพียงพอ ราคาที่เป็นธรรม และเหมาะสมกับประชาชน

นายพีระพันธุ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของโครงสร้างดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญจะมีทั้งโครงสร้างเรื่องของการผลิต รวมไปถึงโครงสร้างการกำหนดราคาที่มาของวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตทั้งสองส่วน คือ พลังงานไฟฟ้า และ น้ำมัน โดยจะต้องดูความเหมาะสม และสอดคล้องต่อความเป็นจริง ทั้งราคา และเรื่องการให้บริการ

ขณะที่การกำกับดูแลด้านพลังงาน ตนได้มีโอกาสดูรายละเอียดของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินการในหลายส่วน คิดว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การกำกับดูแลพลังงานดีขึ้น

นายพีระพันธุ์ กล่าวด้วยว่า ประเด็นสำคัญที่เป็นห่วงเกี่ยวกับการให้บริการที่ไม่ทั่วถึง ตนก็เคยได้รับการร้องเรียนในฐานะที่เคยเป็น สส.และเคยทำงานในรัฐบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าที่เป็นปัญหาอยู่ในต่างจังหวัด เห็นว่า ควรส่งเสริมเรื่องพลังงานทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซลาเซลล์ หรือพลังงานน้ำในพื้นที่ที่สามารถทำได้