Skip to content
Home » รมช. กฤษฎา นำทีมลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพะเยา

รมช. กฤษฎา นำทีมลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพะเยา

รมช. กฤษฎา นำทีมลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาบ้านสันปูเลย จังหวัดพะเยา ก่อนเข้าร่วมประชุม ครม.สัญจร พะเยา

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และน.ส. รัดเกล้า สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หัตถกรรมล้านนาบ้านสันปูเลย ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเป็นการดำเนินการเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งธนาคารได้ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา คนรุ่นใหม่ ให้ร่วมคิด ร่วมทำ บูรณาการภูมิปัญญา นำวิทยาการกระบวนการทำงานสมัยใหม่ ไปยกระดับขีดความสามารถกลุ่มองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ ให้มีศักยภาพ มีมูลค่าเพิ่ม แข่งขันในตลาดได้ โดยมีนักศึกษาจาก 64 สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกันพัฒนา 470 ภูมิปัญญาชุมชนจากท้องถิ่นทั่วประเทศ

ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาบ้านสันปูเลย จังหวัดพะเยา ได้รวมกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุในชุมชน สร้างอาชีพด้วยการนำไม้ไผ่ และผักตบชวาในกว้านพะเยามาถักสานเป็นตะกร้า กระเป๋าถือ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาต่อยอดใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ใบกระเพราบดมาเคลือบกระเป๋าแทนการใช้แลคเกอร์ สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เป็นต้น

จากนั้นนายกฤษฎา จีนะวิจารณะนำคณะเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา (คบจ.) ณ ห้องประชุมสรรพากรพื้นที่พะเยา เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล