Skip to content
Home » กมธ.กิจการศาลฯ กำชับกองทุนฯใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

กมธ.กิจการศาลฯ กำชับกองทุนฯใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

กมธ.กิจการศาลฯ กำชับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงระเบียบอย่างเคร่งครัด

นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า กมธ.ได้ประชุมพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยผู้แทนจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ชี้แจงข้อมูลในภาพรวมการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั้งวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ ภารกิจหน้าที่ของกองทุน โครงสร้างการบริหารกองทุน แหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ สถานะของกองทุน

ทั้งนี้ ยังชี้แจงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินกองทุน ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 -2566) หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขของการใช้เงินกองทุน หลักเกณฑ์หรือวิธีการขออนุมัติ หรือขอสนับสนุนเงินจากกองทุน ภาพรวมโครงการหรือหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน แผนงานหรือโครงการสำคัญ
ของกองทุนที่จะดำเนินการในอนาคต และปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของกองทุน

นายสัญญา กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินกองทุน นั้นต้องเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2560 ข้อ 18 กำหนดให้โครงการที่จะได้รับการพิจารณาต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ หรือเป็นโครงการที่มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือจากกองทุนหรือมีลักษณะในการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ.2535 หรือ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

นอกจากนั้น ต้องสอดคล้องกับแผนพลังงาน และเป็นไปตามแนวทางหลักกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามที่ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอนุมัติ และให้ ส.กทอ. มีหน้าที่ประกาศยุทธศาสตร์จัดสรรเงินกองทุนประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี งบประมาณ 2565- 2567

รวมถึง ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมีอำนาจปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินตามแผนและกลุ่มต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานที่ขออนุมัติโครงการมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติโครงการมากขึ้น โดยอยู่ภายในวงเงินรวม 12,000 ล้านบาท และการจัดสรรเงินตามแผนงานต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานที่ขออนุมัติโครงการมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติโครงการมากขึ้น โดยอยู่ภายในวงเงินรวมดังกล่าวปีละ 5,000 ล้านบาท

ประธานกมธ.กิจการศาลฯ กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาความคืบหน้าเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมายเพื่อยกฐานะสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นองค์การมหาชนที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาต่อไป โดยผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ชี้แจงถึงจำนวนโครงการที่ขออนุมัติดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติในปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณคำขออนุมัติ เนื่องจากมีจำนวนโครงการบางโครงการไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกำหนด

นอกจากนี้ ยังมีหลักเกณฑ์อื่นประกอบการพิจารณาด้วย เช่น ความช้ำช้อนของโครงการ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรมีหนังสือถึงสำนักบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประกอบด้วย สำเนารายงานผลการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าตามโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อยกระดับ (ส.กทอ.) เป็นนิติบุคคล รายชื่อโครงการเฉพาะส่วนราชการที่ได้รับการอนุมัติเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2562 – 2566)