Skip to content
Home » เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ เสนอให้ตั้งกมธ.วิสามัญฯศึกษา เพื่อให้ อปท. ทำงานได้ง่ายขึ้น

เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ เสนอให้ตั้งกมธ.วิสามัญฯศึกษา เพื่อให้ อปท. ทำงานได้ง่ายขึ้น

เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.รวมไทยสร้างชาติ เสนอญัตติให้สภาฯตั้งกมธ.วิสามัญฯศึกษาแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้าง ขยาย หรือปรับปรุงถนนทางสาธารณะ เพื่อให้อปท.ทำงานได้ง่ายขึ้นสนองตอบปัญหาของประชาชนในพื้นที่

นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้อภิปรายเสนอญัตติอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ การขออนุญาตสร้าง ขยาย หรือปรับปรุงถนนทางสาธารณะที่ประชาชนใช้เดินทางสัญจร แต่กฎหมายกำหนดให้เป็นป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช 2484 ว่า ในอดีตที่ผ่านมาประชาชนได้ใช้สอยเส้นทางที่อยู่ในท้องถิ่นมาโดยตลอดจนกระทั่งเกิดปัญหาเมื่อไม่นานมานี้ ที่สำนักงบประมาณมีเงื่อนไขว่า การจะรับงบประมาณจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของหน่วยงานให้เรียบร้อยก่อน จึงเป็นปัญหามาถึงปัจจุบัน ทำให้การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ติดขัดไปหมดตั้งแต่การตั้งงบประมาณ แม้จะได้งบประมาณแล้ว แต่ถ้าไม่มีใบอนุญาตให้ใช้ ก็ไม่สามารถทำได้

นายเกชา กล่าวว่า ในเรื่องนี้เป็นปัญหามาหลายปีแล้วตั้งแต่ปัญหาที่ถนนเส้นทางขึ้นเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมามีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อสร้างถนน ซึ่งต่างจากถนนในท้องถิ่นที่ไม่ได้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติแต่เป็นการปรับปรุงขยายถนนหรือลำคลองให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 2 บัญญัติให้ที่ดินซึ่งไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ถือเป็นของรัฐ ประกอบด้วยมาตรา 4 (1) พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 บัญญัติให้ป่า ที่ดินที่ยังไม่มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน ด้วยบทบัญญัติดังกล่าว ทำให้ถนนหนทางที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือที่สาธารณะยังไม่ได้ออกเป็นหนังสือสำคัญที่หลวงเกิดปัญหาในการปรับปรุงพัฒนาเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ หากหน่วยงานต้องการสร้างหรือขยายถนนต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลานาน ไม่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งประชาชนใช้สัญจรมาตั้งแต่ก่อนกฎหมายใช้บังคับจึงเป็นอุปสรรคอย่างมากในการดำเนินงาน หน่วยงานของอปท.ที่มีอยู่ทั่วประเทศ มีหน้าที่ในการก่อสร้างบำรุงถนนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจึงเกิดปัญหา ไม่สนองตอบความต้องการของประชาชน

“ด้วยสภาพปัญหาและความจำเป็นของหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณาศึกษาแนวทาง กำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อจะไปปรับปรุงหรือก่อสร้าง เพื่อให้มีหลักเกณฑ์การขออนุญาตที่มีความสะดวกรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น ผมจึงขอเสนอญัตติดังกล่าวเพื่อให้สภาฯพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ข้อบังคับการประชุม” นายเกชากล่าว