Skip to content
Home » รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง อภิปรายเรียกร้องจัดงบด้านการศึกษา

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง อภิปรายเรียกร้องจัดงบด้านการศึกษา

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง อภิปรายเรียกร้องจัดงบด้านการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ และตอบโจทย์ผู้เรียน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และขับเคลื่อนประเทศได้เต็มศักยภาพ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่รัฐสภา รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นวันที่ 2 ว่า ขอขอบคุณรัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา แต่การจัดสรรงบประมาณต้องตอบโจทย์ความต้องการทั้งในพื้นที่ ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการ และตอบโจทย์ทั้งผู้เรียน

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวว่า ถ้าจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์พื้นที่ แต่ละจังหวัด เรามีจุดเด่นเป็นของตัวเอง ถ้าเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว เราก็ควรจะจัดสรรงบประมาณ จัดสรรทรัพยากรไปส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับด้านบริการ การโรงแรม หรือ สอนภาษาที่ 2 ภาษาที่ 3 แต่ถ้าจังหวัดนั้น มีจุดเด่นทางด้านการเกษตร เราควรบริหารจัดการการศึกษา ให้สอดคล้องเกี่ยวข้องกับการเกษตร ที่เป็นนวัตกรรมการเกษตร หรือสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือเป็นสาขาที่เขาต้องการ

สำหรับ การศึกษาที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ถ้ามีโอกาสได้ร่วมทีมกันทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนจะเป็นเรื่องที่ดีมาก ภาครัฐก็มีกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่วนในภาคเอกชน มีทั้งสมาพันธ์เอสเอ็มอี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งตนคิดว่าถ้าเรารวมทีมกัน และทำให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ เราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ เพราะเรามีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพคนจะไม่ตกงาน

สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า ในเรื่องการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน เรามีงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน ก็อยากจะให้ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ให้ความสำคัญกับการให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน เหมือนกับที่ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม ได้ทำหลายโครงการเป็นการอัพสกิลให้บุคลากรด้านอุตสาหกรรมก็ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

“ผมคิดว่าเมื่อการศึกษาได้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ และได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน ก็จะเกิดเรื่องดีๆ มากมาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และ ขับเคลื่อนประเทศได้เต็มศักยภาพ ขอฝากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนทรัพยากร เพื่อจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการ”รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าว