Skip to content
Home » รวมไทยสร้างชาติส่ง 3 ขุนพลนั่งประธานคณะกรรมาธิการฯ

รวมไทยสร้างชาติส่ง 3 ขุนพลนั่งประธานคณะกรรมาธิการฯ

พรรครวมไทยสร้างชาติส่ง 3 ขุนพลนั่งประธานคณะกรรมาธิการฯ “พลังงาน-อุตสาหกรรม-กิจการศาลฯ” ยันส่งผู้มีความรู้ความชำนาญเข้าไปทำงานประสานการแก้ปัญหาให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมพรรคว่า พรรคได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ โดยพรรคได้พิจารณาบุคคลเข้าไปเป็นคณะกรรมาธิการฯ 35 คณะ 38 ตำแหน่ง ตามที่ได้รับจัดสรรมา ซึ่งพรรคได้เลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปเป็นกรรมาธิการฯ โดยส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล)แล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภาฯได้ให้ความเห็นชอบในวันที่ 4 ตุลาคม

นายอัครเดช กล่าวด้วยว่า ตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการฯพรรคได้รับ 3 ตำแหน่ง พรรคได้ส่งนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี เป็นประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ สส.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะกรรมการพลังงาน และนายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน

ทั้งนี้ พรรคได้คัดเลือกสส.ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านไปทำงานกรรมาธิการในแต่ละคณะโดยจะใช้กลไกของสภาฯคือกรรมาธิการ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของกรรมาธิการคณะนั้นๆ ส่วนประธานคณะกรรมาธิการฯทั้ง 3 คณะ ล้วนเป็นสส.ที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการทำงานในสภาฯ และในกรรมาธิการมาก่อนเป็นผู้ที่พรรคได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมมีศักยภาพในการทำงานประธานกรรมาธิการที่พรรครวมไทยสร้างชาติได้รับจัดสรรมา

นอกจากนี้ พรรคได้พิจารณาให้นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.นครสวรรค์ ได้เสนอญัตติด่วนด้วยวาจาต่อสภาฯในวันที่ 4 ตุลาคมในการเร่งรัดให้รัฐบาลมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้เนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคเหนือตั้งแต่จ.แพร่ จ.สุโขทัย ลงมาและน้ำเริ่มไล่ลงมาสู่ภาคจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สภาฯจะได้เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ เพื่อส่งให้รัฐบาลไปดำเนินการ ถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่พรรคมีมติดำเนินการในสภาฯของสัปดาห์นี้