Skip to content
Home » สส.กระแต เร่งรัดกระทรวงคมนาคมอนุมัติงบฯ

สส.กระแต เร่งรัดกระทรวงคมนาคมอนุมัติงบฯ

สส.กระแตธิวัลรัตน์ อังกินันทน์รวมไทยสร้างชาติ อภิปรายเร่งรัดกระทรวงคมนาคมอนุมัติงบฯสร้างทางคร่อมรถไฟรางคู่ 2 จุดเขตชุมชนกลางเมืองเพชรบุรีสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนและบรรเทาจราจรติดขัด อีกทั้งจี้กระทรวงเกษตรฯเร่งวางแนวทางเติมน้ำลงเขื่อนแก่งกระจานเหตุชาวบ้านหลายพื้นที่เริ่มไม่มีทำการเกษตร
.
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่รัฐสภา ระหว่างมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้หารือต่อสภาฯถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีที่เลือกให้มาทำหน้าที่ในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ตนมีเรื่องจะขอหารือต่อสภาฯผ่านไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรี 3 เรื่อง
.
นางธิวัลรัตน์ อภิปรายว่า ประเด็นที่ 1 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีและผู้ใช้ถนนทางรถไฟเพื่อการสัญจร ปัจจุบันได้มีการโครงการรถไฟฟ้ารางคู่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร โดยมีจำนวน 5 จุด มี 2 จุดใหญ่ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ จุดที่ 1 บริเวณทางข้ามทางรถไฟไปสนามกีฬาดอนคาน อำเภอเมืองเพชรบุรี กับอบต.ธงชัย จุดที่ 2 บริเวณทางข้างแยกตำบลต้นมะม่วงไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลโพธิ์ไร่หวาน จึงนำเรียนผ่านประธานสภาฯ ประสานไปยังกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาหางบประมาณในการก่อสร้างทางข้ามทางรถไฟเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
.
สำหรับ ประเด็นที่ 2 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณลดลง โดยปกติเขื่อนแก่งกระจานสามารถบรรจุน้ำได้ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) แต่ปัจจุบันมีน้ำอยู่เพียงแค่ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีพื้นที่หลายอำเภอได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอำเภอเมือง เช่น ตำบลดอนยาง ตำบลหนองขนาน ตำบลนาพันสาม และอีกหลายตำบลพื้นที่ที่อยู่ปลายคลองส่งน้ำ และต้องการใช้น้ำทำเกษตรกร จึงทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
.
นอกจากนั้น สิ่งที่เกิดต่อเนื่องจากการใช้น้ำ มีประชาชน ได้รับผลกระทบจากประตูระบายน้ำคลองอรรถสิทธิ์ ซึ่งอยู่พื้นที่แม่น้ำฝั่งซ้ายหมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง และหมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ทำให้ไม่สามารถเปิดปิดการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดน้ำรั่วไหลและล้นเข้าท่วมหมู่บ้านและพื้นที่ทำการเกษตร และเมื่อถึงฤดูฝนแม่น้ำเพชรบุรีมีปริมาณมากจากการระบายน้ำของเขื่อนเพชร ประตูระบายน้ำจึงไม่สามารถเก็บน้ำได้ ทำให้น้ำท่วมทุกปีชาวบ้านหลายร้อยหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน
.
ส.ส.เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้อภิปรายผ่านประธานสภาฯได้ประสานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาวางแนวทางเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนอื่นให้พี่น้องชาวเพชรบุรีเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหากรณีน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร และพิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองอรรถสิทธิ์ เพื่อแก้ปัญหาการเปิดปิดการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น