WordPress database error: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW FULL COLUMNS FROM `ndFVbSf_options`

WordPress database error: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW FULL COLUMNS FROM `ndFVbSf_options`

WordPress database error: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW FULL COLUMNS FROM `ndFVbSf_options`

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW FULL COLUMNS FROM `ndFVbSf_options`

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW FULL COLUMNS FROM `ndFVbSf_options`

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW FULL COLUMNS FROM `ndFVbSf_options`

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW FULL COLUMNS FROM `ndFVbSf_options`

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW FULL COLUMNS FROM `ndFVbSf_options`

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW FULL COLUMNS FROM `ndFVbSf_options`

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW FULL COLUMNS FROM `ndFVbSf_options`

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW FULL COLUMNS FROM `ndFVbSf_options`

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW FULL COLUMNS FROM `ndFVbSf_postmeta`

4 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.หญิง รวมไทยสร้างชาติ ชูแนวคิดนายกฯหวังสร้างความเสมอภาคทางเพศอย่างยั่งยืน - พรรครวมไทยสร้างชาติ

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SELECT ndFVbSf_posts.* FROM ndFVbSf_posts INNER JOIN ndFVbSf_postmeta ON ( ndFVbSf_posts.ID = ndFVbSf_postmeta.post_id ) INNER JOIN ndFVbSf_postmeta AS mt1 ON ( ndFVbSf_posts.ID = mt1.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ndFVbSf_postmeta.meta_key = '_elementor_priority' AND ( ( mt1.meta_key = '_elementor_location' AND mt1.meta_value = 'elementor_head' ) ) ) AND ndFVbSf_posts.post_type = 'elementor_snippet' AND ((ndFVbSf_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY ndFVbSf_posts.ID ORDER BY ndFVbSf_postmeta.meta_value+0 ASC

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SHOW FULL COLUMNS FROM `ndFVbSf_postmeta`

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SELECT ndFVbSf_posts.* FROM ndFVbSf_posts INNER JOIN ndFVbSf_postmeta ON ( ndFVbSf_posts.ID = ndFVbSf_postmeta.post_id ) INNER JOIN ndFVbSf_postmeta AS mt1 ON ( ndFVbSf_posts.ID = mt1.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ndFVbSf_postmeta.meta_key = '_elementor_priority' AND ( ( mt1.meta_key = '_elementor_location' AND mt1.meta_value = 'elementor_body_start' ) ) ) AND ndFVbSf_posts.post_type = 'elementor_snippet' AND ((ndFVbSf_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY ndFVbSf_posts.ID ORDER BY ndFVbSf_postmeta.meta_value+0 ASC

Skip to content

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SELECT ndFVbSf_posts.* FROM ndFVbSf_posts LEFT JOIN ndFVbSf_term_relationships ON (ndFVbSf_posts.ID = ndFVbSf_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND ( ndFVbSf_term_relationships.term_taxonomy_id IN (86) ) AND ndFVbSf_posts.post_type = 'nav_menu_item' AND ((ndFVbSf_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY ndFVbSf_posts.ID ORDER BY ndFVbSf_posts.menu_order ASC

Home » 4 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.หญิง รวมไทยสร้างชาติ ชูแนวคิดนายกฯหวังสร้างความเสมอภาคทางเพศอย่างยั่งยืน

4 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.หญิง รวมไทยสร้างชาติ ชูแนวคิดนายกฯหวังสร้างความเสมอภาคทางเพศอย่างยั่งยืน

 

4 ว่าที่ผู้สมัครหญิง รสทช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ตามแนวคิดนายกฯ ต้องการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน หวังขับเคลื่อนนโยบายให้สตรีมีความเข้มแข็ง ทั้งการเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน การมีโอกาสได้ทำงานระดับแถวหน้าขององค์กร การช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว พร้อมเรียกร้องให้ทุกคนปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกัน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) น.ส.ศิรินันท์ ศิริพานิช นางรัดเกล้า สุวรรณคีรี น.ส.ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิศิริ และ น.ส.พัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์ 4 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กทม. พรรครวมไทยสร้างชาติ ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์สิทธิสตรี เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม โดยลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจสตรีทุกวัย พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนผู้หญิง ตามแนวคิด “พลังสตรีเด็ก และเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นแนวคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

น.ส.ศิรินันท์ ศิริพานิช กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความเท่าเทียมในเรื่องสิทธิสตรีมากขึ้นในหลายๆด้าน ผู้หญิงมีพื้นที่ในสังคม แต่ก็ยังมีบางจุดที่ตนอยากจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เช่น การส่งเสริมให้ผู้หญิงรับทราบถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเอง ที่ผ่านมารัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ดำเนินการมาตลอด เช่น โครงการมารดาประชารัฐ มีเงินช่วยเหลือและสิทธิพิเศษให้เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี เช่น เงินช่วยเหลือหลังคลอด 600 บาทต่อเดือน เงินช่วยเหลือการตรวจโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และภาวะดาวน์ซินโดรมในเด็กทารกในหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น โดยมีแนวคิดในการลดเงื่อนไขการรับสิทธิเพื่อขยายสิทธิให้เข้าถึงสตรีในกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยังมีการจำกัดฐานรายได้ของผู้หญิงที่จะได้รับบริการนี้ เช่น สตรีวัยทำงานที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ยกตัวอย่าง กลุ่มสตรีที่เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีเงินเดือนน้อย ทำให้ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว ซึ่งหากมีโอกาสได้เข้าไปทำงานเป็นตัวแทนก็อยากจะผลักดันให้ขยายกลุ่ม โดยการเพิ่มโอกาสให้กับสตรีกลุ่มนี้ด้วย

“กลุ่มเปราะบางอีกกลุ่มคือ กลุ่มผู้หญิงที่ติดเชื้อ HIV ไม่ว่าจะติดจากคู่สมรสหรือไม่ อยากให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ได้รับโอกาสในสังคม ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เราต้องให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับผู้หญิงทุกคน เช่น การตรวจเชื้อ HIV ฟรี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อความปลอดภัย เพราะ HIV รู้ไว รักษาทัน และในส่วนของการบริการด้านสุขภาพของรัฐก็ให้การรักษาเป็นอย่างดีด้วย” น.ส.ศิรินันท์กล่าว

ด้าน นางรัดเกล้า สุวรรณคีรี กล่าวว่า ปัจจุบันผู้หญิงได้รับการยอมรับในสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานได้เทียบเท่าผู้ชายในสายอาชีพต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ตนมองว่ายังมีอีกหลายจุดที่ควรได้รับการส่งเสริม เช่น กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แม้ว่าจะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยตัวเอง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเพราะต้องทำงานและยังต้องเลี้ยงดูลูกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีลูกเล็กๆ ทำให้บางครั้งไม่สามารถที่จะมีอาชีพที่มั่นคงได้ ดังนั้นอยากแนวทางส่งเสริมให้ผู้หญิงกลุ่มนี้สามารถทำงานเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างเหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ แนวทางหนึ่งที่ตนคิดว่าสามารถทำได้และพยายามจะผลักดันคือการทำให้เกิดข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือข้อบังคับเพื่อสามารถช่วยเหลือกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การออกข้อกำหนดหรือสิทธิพิเศษให้ภาคธุรกิจหรือเอกชน ที่ให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนให้แม่เลี้ยงเดี่ยวสามารถทำงานได้โดยไม่มีข้อกังวล เช่น การจัดให้มีเนิร์สเซอรี่ในที่ทำงาน เป็นต้น ซึ่งเรื่องนี้ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน

นางรัดเกล้า กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังอยากผลักดันให้เพิ่มโอกาสในความก้าวหน้าในการทำงานให้กับผู้หญิง ปัจจุบันในบริษัทหรือองค์กรใหญ่ ๆ เช่น บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็มีข้อกำหนดเหล่านี้บรรจุใน DJSI ที่มีเกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับการให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมระหว่างชายหญิง โดยไม่ได้ดูแค่จำนวนการทำงานของผู้หญิงในบริษัทเท่านั้น แต่ยังมีเกณฑ์ลงลึกไปถึงความสามารถ หรือการเติบโต หรือตำแหน่งในหน้าที่การงานของผู้หญิงด้วย ดังนั้นตนจึงคิดว่าในการทำงานของผู้หญิงโดยเฉพาะในภาคของการเมืองจึงควรจะมีการส่งเสริมผู้หญิงในการทำงานระดับกลไกนี้ด้วยเช่นกัน

ขณะที่ น.ส.พัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์ กล่าวว่า ตามแนวคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้เกิดความเสมอภาคแบบยั่งยืนระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย และยังเป็นไปตามนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติที่จะเห็นได้ว่า พรรคเองก็ให้ความสำคัญกับการทำงานของผู้หญิง และมีว่าที่ผู้สมัครหญิงหลายคน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน อยากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเรื่องนี้เช่นกัน โดยในส่วนของตนอยากให้มีนโยบายสนับสนุนผู้หญิงในทุกช่วงวัย และไม่ว่าทุกคนจะมาจากไหน อยากให้ออกมาแสดงความสามารถ ภายใต้การส่งเสริมของทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน

ด้าน น.ส.ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิศิริ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้หญิงถือว่ามีได้รับการยอมรับมากขึ้น ตามแนวคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ที่ต้องการให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะทำให้ผู้หญิงมีความเท่าเทียมกันในสังคม ซึ่งในการทำงานของตนก็มีแนวคิดที่อยากจะขับเคลื่อน ส่งเสริมผู้หญิงให้มีความเท่าเทียมเสมอภาคกันระหว่างหญิงชายในทุกภาคส่วนของสังคม รวมถึงความเท่าเทียมกันในองค์กร บริษัท ที่ทำงานต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมายังคงพบว่ามีการละเมิดสิทธิ์ การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากนายจ้าง หรือ ผู้ร่วมงานด้วยกันเอง ดังนั้นจึงอยากเป็นตัวแทนของผู้หญิงเรียกร้องให้ทุกคนปฏิบัติต่อผู้หญิงรวมถึงทุกคนอย่างเสมอภาค

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า

ฐานข้อมูลWordPressผิดพลาด: [Disk full (/var/tmp/#sql_64e_0); waiting for someone to free some space...]
SELECT ndFVbSf_posts.* FROM ndFVbSf_posts INNER JOIN ndFVbSf_postmeta ON ( ndFVbSf_posts.ID = ndFVbSf_postmeta.post_id ) INNER JOIN ndFVbSf_postmeta AS mt1 ON ( ndFVbSf_posts.ID = mt1.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ndFVbSf_postmeta.meta_key = '_elementor_priority' AND ( ( mt1.meta_key = '_elementor_location' AND mt1.meta_value = 'elementor_body_end' ) ) ) AND ndFVbSf_posts.post_type = 'elementor_snippet' AND ((ndFVbSf_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY ndFVbSf_posts.ID ORDER BY ndFVbSf_postmeta.meta_value+0 ASC