Skip to content
Home » ‘วันรัฐธรรมนูญ’ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกให้แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

‘วันรัฐธรรมนูญ’ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกให้แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

[vc_row][vc_column][vc_column_text]‘วันรัฐธรรมนูญ’ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกให้แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของบ้านเมือง และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม

ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น 19 ฉบับ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

#พรรครวมไทยสร้างชาติ #สู้ให้ทุกปัญหา #พึ่งพาได้ทุกเรื่อง #สร้างสังคมเท่าเทียม[/vc_column_text][vc_single_image image=”6597″ img_size=”large” label=””][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]