Skip to content

ปราบทุจริต ยาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจัง

  • วางระบบศูนย์ข้อมูลการค้ายาเสพติดและการป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนแบบบูรณาการทั้งหน่วยกำลัง การสั่งการ และการปฏิบัติงาน แบบ Single Command
  • แก้ระเบียบและกฎหมายลดอำนาจการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้น้อยลงเพื่อปิดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
  • ปราบปรามและเอาผิดอย่างจริงจังกับการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การใช้อิทธิพล และฐานะทางสังคมเพื่ออยู่เหนือกฎหมาย พร้อมออกกฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดและกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้ออกจากราชการทันที
  • ปรับรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานสอบสวนให้เป็นการ “ให้บริการ” แบบ “ตรวจสอบได้” โดยให้ประชาชนผู้เสียหายหรือที่เป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีต่างๆ สามารถตรวจสอบและติดตามการทำงานของพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนได้ตลอดเวลา และให้นำความเห็นของประชาชนผู้เสียหายหรือที่เป็นผู้แจ้งความนั้นมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งของพนักงานสอบสวนผู้นั้นด้วย
  • วางระบบตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเฉพาะการใช้ดุลยพินิจในการสั่งฟ้องคดี หยุด “การใช้ดุลยพินิจตามอำเภอใจ”