Skip to content

ประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์

 • แก้กฎหมายอุทยานแห่งชาติมิให้มีผลกระทบต่อการทำประมงพื้นบ้านในแนวชายฝั่งอย่างไม่เป็นธรรม
 • แก้กฎหมายประมงให้มีความเป็นธรรม มีความชัดเจนของบทกฎหมาย ไม่มีโทษที่เกินกว่ามาตรฐาน IUU เพิ่มบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจรังแกหรือกลั่นแกล้งชาวประมง
 • เปลี่ยนหลักเกณฑ์เรือพื้นบ้านให้มีขนาดเล็กลงและพิจารณาขนาดของอุปกรณ์และเครื่องมือจับปลาประจำเรือประกอบด้วย
   • จัดการแรงงานต่างด้าวที่แอบแฝงเข้ามาเป็นเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านอย่างเฉียบขาด
   • วางระบบการออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) สำหรับแรงงานต่างด้าวให้รวดเร็วเกิน 30 วัน  ใช้ “บัตรชมพู” ระหว่างรอ “หนังสือคนประจำเรือ – Seabook” แทนได้
   • ยกเลิกการติดตั้งระบบ AIS แทนระบบ VMS
 • “ทำต่อ” โครงการซื้อเรือประมงคืนตามมาตรการ IUU ดำเนินการต่อให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วันแรกของการเป็นรัฐบาล