Skip to content

เจตนารมย์พรรค

เรามุ่งหวังที่จะเป็นพรรคการเมืองของประชาชนและเป็นสถาบันการเมืองที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

อุดมการณ์พรรค

  • ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • มุ่งมั่นสร้างประเทศไปสู่ความเจริญ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมในทุก ๆ ด้าน
  • ขจัดการทุจริตคอรัปชั่น การประพฤติมิชอบ และการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ถูกต้องทุกรูปแบบ
  • สร้างสังคมที่มีความถูกต้องเป็นธรรม และเป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเกื้อกูล
  • ปฏิบัติงานการเมืองอย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม สุจริตในทุกขั้นตอน

ประวัติพรรค

31 มีนาคม 2564

จดทะเบียนก่อตั้งพรรค

พรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งเป็นลำดับที่ 5/2564

31 มีนาคม 2564

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

พรรครวมไทยสร้างชาติจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ บริหารพรรคชุดใหม่ เลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่ และเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค

3 สิงหาคม 2565

ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี

พรรครวมไทยสร้างชาติจัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2565 เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรค เปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์พรรค เปลี่ยนแปลง สำนักงานใหญ่ของพรรค รวมทั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยที่ประชุมได้มีมติเลือก นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ อ่านรายละเอียด

9 มกราคม 2566

รวมใจ รวมไทยสร้างชาติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำงานสานต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปบนพื้นฐานของความมีเสถียรภาพ ความมั่นคง และความรุ่งเรือง

ตราสัญลักษณ์พรรค

สัญลักษณ์แถบสีธงชาติไทย แดง-ขาว-น้ำเงิน ที่แผ่เป็นฐานมาจากทั้งสองด้าน แล้วพุ่งขึ้นบรรจบกันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมปลายแหลม หมายถึง การหลอมรวมใจของชาวไทยทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกภูมิภาคที่ประสานกันเป็นหนึ่งเดียว ถ่ายทอดจุดยืนของพรรคในการร่วมมือกันอย่างมุ่งมั่นสมัครสมานที่จะพาปวงชนชาวไทย ใก้าวข้ามอุปสรรคความขัดแย้ง พร้อมทั้งนำประเทศชาติของเรามุ่งสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ยอดแหลมของรูปทรงสามเหลี่ยมที่ชี้พุ่งขึ้น หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นสุด

ตัวหนังสือชื่อ “พรรครวมไทยสร้างชาติ” เป็นการใช้ร่วมกัน ทั้งตัวหนังสือแบบมีหัวและแบบไม่มีหัว สะท้อนแนวคิด การผสมผสานคุณค่าแบบไทยที่สอดคล้องกับวิถีโลกสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน

ตราสัญลักษณ์พรรค

หมายถึง ประเทศชาติบ้านเมืองของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

หมายถึง ศาสนาทุกศาสนาที่ปวงชนชาวไทยต่างเหล่านับถือและยึดมั่น

หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นหลักชัยที่ค้ำจุนชาติบ้านเมืองให้มีความสงบสุข