Skip to content

แก้กฎหมายเพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างสังคมที่เป็นธรรม

  • แก้กฎหมายเครดิตบูโร (พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545) เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ลูกหนี้
  • แก้กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐและที่หมดสภาพความเป็นป่าไม้ให้ผู้ยากไร้มีที่ทำกิน เช่น พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพื่อขยายโอกาสรวบรวมและจัดที่ทำกินและที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน ขจัดนายทุนและอภิสิทธิ์ชนจากที่ดินของรัฐ (ไม่มีค่าใช้จ่ายโครงการ)
  • แก้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้และการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ทำให้เกิดปัญหาการทับซ้อนกับที่ดินของประชาชนและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม เช่น พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562  พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เป็นต้น
  • ออกกฎหมาย “สร้างความเป็นธรรม” ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อกำหนดความผิดและโทษผู้มีอิทธิพลและผู้ที่ใช้สถานะทางสังคมและตำแหน่งหน้าที่ราชการอยู่เหนือกฎหมายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำความผิด
  • “กฎหมายลดความเหลื่อมล้ำ” ให้สิทธิประโยชน์กิจการและประชาชนที่ดูแลและแบ่งปันความรู้และผลกำไรคืนให้สังคม ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์
  • ออก “กฎหมายข้าว” เป็นกฎหมายกำกับดูแลมิใช่ควบคุม เน้นการส่งเสริมการปลูกข้าวของชาวนา รวมทั้งเพื่อคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาการทำนาและการขยายตลาดค้าข้าว มิใช่เพื่อการลงโทษ เน้นการส่งเสริมและการพัฒนาชาวนารายย่อย กำหนดให้ภาครัฐต้องจัดหาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่เป็น “สุดยอดสายพันธุ์” ที่มีคุณภาพและให้ผลผลิตสูงให้ชาวนาเพาะปลูก รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพข้าวของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และการให้องค์ความรู้ที่ทันสมัยในต้านต่างๆ แก่ชาวนาเพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้และการทำการตลาดแก่ชาวนา รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันมิให้การค้าข้าวถูกผูกขาดโดยกลุ่มทุน
  • ออกกฎหมาย “นำเข้าน้ำมันเสรี” เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปเพื่อขายให้ประชาชนในราคาถูกหรือเพื่อใช้ในกิจการตนเองได้อย่างเสรีจริง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและต้นทุนการผลิต
  • ปรับรูปแบบกฎหมายอันเป็นโครงสร้างทางสังคมในส่วนที่ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะสำคัญจากระบบควบคุมเป็นระบบกำกับดูแล เปลี่ยนระบบ “ขออนุญาต” เป็น “ทำถูกต้องใบอนุญาตตามหลัง” เป็นการคืนอำนาจให้ประชาชน