Skip to content

สร้างรายได้

  • “อสม. ร่ำรวย” อนุญาตให้ผู้สูงอายุชาวต่างชาติมาพำนักในประเทศตามหลักเกณฑ์ โดยต้องว่าจ้าง อสม. ในพื้นที่ที่ผ่านการอบรมแล้วเป็นผู้ดูแลสุขภาพอนามัย จะสร้างรายได้ให้ อสม. และประเทศชาติมากขึ้น
  • “หวยบนดิน” เปลี่ยนหวยใต้ดินให้เป็นหวยบนดินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รัฐจะมีรายได้เพิ่มประมาณปีละ 15,000 – 20,000 ล้าน โดยจะนำรายได้ส่วนนี้ไปจัดการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุขและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ เป็นหลัก
  • “ปรับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลาง” เพื่อให้การกำหนดงบประมาณสำหรับแผนงานและโครงการต่างๆของรัฐเป็นราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความเป็นจริงมากขึ้น จะทำให้มีเงินงบประมาณที่เป็นรายได้ของรัฐเหลือพอที่จะใช้จ่ายหรือดำเนินแผนงานหรือโครงการอื่นๆที่มีความจำเป็นได้มากขึ้น