Skip to content

สร้างแหล่งเงินทุน

  • จัดตั้ง “กองทุนฉุกเฉินประชาชน” วงเงิน 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้ประชาชนทั่วไปในยามลำบาก ไม่ต้องกู้นอกระบบ ใช้เงินจากงบประมาณประจำปีและจากการโอนเงินจากกองทุนอื่นที่ยุบเลิกตามกฎหมาย
  • “ทุนฉุกเฉินแรงงาน” ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 นำเงินสะสมชราภาพมาใช้ได้ก่อนในอัตราร้อยละ 30
  • “ทุนฉุกเฉินข้าราชการ” ให้ข้าราชการนำเงินสมทบส่วนตนจาก กบข. มาใช้ได้ก่อนในอัตราร้อยละ 30
  • “ทุนฉุกเฉินสหกรณ์” สำหรับสมาชิกผู้ถือหุ้นสหกรณ์สามารถใช้หุ้นสหกรณ์ชำระหนี้สหกรณ์ได้และสามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ข้ามเขตสหกรณ์ได้