Skip to content

ผู้มีรายได้น้อย คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ

  • ใช้ฐานข้อมูลในการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า โดยเน้นการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ ฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพ และร่วมมือกับภาคเอกชนในการแก้ปัญหาความยากจนในชุมชน ควบคู่กันกับ มาตรการรัฐสวัสดิการที่จะจัดให้มี ตามความเหมาะสม และ จำเป็น
  • วางระบบไฟฟ้าให้เข้าถึงระดับหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ
  • ลดราคาค่าใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้มีรายได้น้อยและคนยากจนเหลือหน่วยละ 3.90 บาท โดยประมาณ
  • ต่อยอดโครงการ “บ้านล้านหลัง” และ “เคหะสุขประชา” เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสสร้างงานให้ผู้มีรายได้น้อย คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ มีบ้านอยู่อาศัยได้จริง ทั้งนี้ โครงการ “บ้านล้านหลัง” เป็นการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย และโครงการ “เคหะสุขประชา”เพื่อผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่และมีงานทำ เป็นการดำเนินการโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการเคหะแห่งชาติและระดมเงินทุนจากตลาดทุน จึงไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการแต่อย่างใด