Skip to content

ผู้สูงวัย

  • ใช้มาตรการภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนจ้างงานผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น
  • ส่งเสริมการออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีรายได้ประมาณ 10,000 บาท/เดือนขึ้นไปเมื่อเกษียณอายุ
  • จัดให้มีศูนย์สันทนาการ ผู้สูงวัย และจัดให้มีระบบ up-skill และ re-skill สำหรับผู้สูงวัยให้มีทักษะก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
  • จัดทำ application และระบบ smart home สำหรับการดูแลผู้สูงวัยในที่อยู่อาศัย รวมทั้งจัดให้คลีนิคสำหรับคนสูงวัยในโรงพยาบาล ระดับอำเภอ