Skip to content

Start-up / SMEs / อาชีพอิสระ

  • สร้างการเข้าถึงเงินทุนของ Start-up SMEs และผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยส่งเสริมให้ธนาคารของรัฐ และธนาคารพาณิชย์นำข้อมูลแวดล้อมอื่นๆมาใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ นอกเหนือจากการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน / สานต่อโครงการ ‘มีที่ มีเงิน’ โดยธนาคารของรัฐ
  • ส่งเสริมระบบ e-Factoring และระบบ Supply Chain Financing ระหว่างบริษัทขนาดใหญ่และ Start-up SMEs และผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ของ Start-up SMEs และผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • จัดทำแพลตฟอร์มเพื่อให้ Start-up SMEs และผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมทั้งระบบบริหารจัดการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจละเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
  • สร้างโอกาสการประกอบธุรกิจให้ Start Up และ  SME ด้วยแต้มต่อการให้คะแนนในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของเงินงบประมาณประจำปี
  • เพิ่มสิทธิการหักลดหย่อนภาษีให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการจากกิจการ Start Up และ SME ได้สองเท่า
  • จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสภาพคล่องและแก้ไขปัญหาการเงินของกิจการ Start Up และ SME วงเงิน 100,000 ล้านบาท ในรูปแบบกองทุนรวม ให้ Start Up และ  SME กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 5 ทั้งนี้ มิได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินดำเนินโครงการ แต่เป็นการขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนถือหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการออมให้ประชาชนด้วย
  • จัดตั้งกองทุนวิจัยและสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นวงเงิน 5,000 ล้านบาท ในรูปแบบกองทุนรวม มิใช่เงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อมิให้อยู่ในระบบราชการและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และการประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้าง “ผลิตภัณฑ์ไทย” และ “แบรนด์ไทย” ทั้งนี้ มิได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินดำเนินโครงการ แต่เป็นการขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนถือหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการออมให้ประชาชนด้วย