Skip to content

เกษตรกร

  • พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกในพื้นที่
  • สนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกร (อาทิ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน) ให้เข้าถึงเทคโนโลยี Smart Farming และร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ สามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตร และสร้างทักษะการบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อให้การเพาะปลูกมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง เช่น มะเขือเทศพันธุ์ดีจากต่างประเทศ แคนตาลูป แอสพารากัส พืชสมุนไพร เป็นต้น เพิ่มเติมจากพืชหลักที่เกษตรกรทำอยู่เดิม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมตลอดทั้งปี สนับสนุนเงินทุนในการสร้างโรงเรือน และพันธุ์พืช โดยทำงานร่วมกับ ธกส. หน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งการผลิตสารสกัดที่มีมูลค่าสูงจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  • ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี เช่น แอพพิเคชั่น One Map และ / หรือ โคกหนองนาโมเดล เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ในครัวเรือนเกษตรกร และชุมชน
  • ร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพของชุมชน และกลุ่มเกษตรกรออกสู่ตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และศูนย์การค้าในเมืองต่าง ๆ
  • สานต่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ผ่านการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และร่วมมือกับภาคเอกชนในการใช้ที่ดินที่รอการพัฒนาในการทำการเกษตร
  • จัดระบบการประกันภาคการเกษตร โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดระบบประกันที่เหมาะสม เป็นธรรมในทุกมิติ ทั้งในเรื่องภัยพิบัติ ราคา และประกันชีวิตเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงสูงวัย
  • เร่งปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรที่ยั่งยืน สร้างโอกาส ลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้เพิ่มให้เพียงพอ โดยการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ BCG และมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน