Skip to content

สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม

  • จัดตั้งหน่วยงานหลักรับผิดชอบแก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษแบบ Single Command สามารถสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทุกหน่วยงานอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะกรณีฝุ่น PM 5 และให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ
  • ส่งเสริมการผลิตและการใช้รถยนต์ที่ใช้ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนทั้ง Full EV และ Hybrid ปีละ 700,000 – 1,000,000 คัน เพื่อลดปัญหามลพิษและ PM 5 อย่างยั่งยืน
  • โครงการ “1 เขต 1 โรงพยาบาลวิสาหกิจเพื่อสังคม” สำหรับกรุงเทพมหานคร และ “1 อำเภอ 1 โรงพยาบาลวิสาหกิจเพื่อสังคม” สำหรับภูมิภาค เป็นโรงพยาบาลชุมชนสำหรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปและทุกสิทธิของรัฐ ในอัตราค่ารักษาพยาบาลที่เป็นธรรม เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดยรัฐให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • โครงการ “1 เขต 1 ศูนย์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยร้ายแรงระยะสุดท้าย” และโครงการ “1 อำเภอ 1 ศูนย์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยร้ายแรงระยะสุดท้าย” เพื่อดูแลผู้สูงอายุ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยร้ายแรงระยะสุดท้าย ประจำเขตและประจำอำเภอเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดยรัฐให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • ปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เท่ากันทุกช่วงอายุเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน (ยกเว้นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) วงเงินงบประมาณปีละ 40,000 ล้านบาท
  • เพิ่มเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดจนถึงอายุ 10 ปี เป็น 1,000 บาทต่อเดือน สำหรับแรงงานในระบบประกันสังคม วงเงินงบประมาณปีละ 4,000 ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณจากกองทุนประกันสังคม
  • จัดตั้ง “กองทุนพ่อเลี้ยงเดี่ยว-แม่เลี้ยงเดี่ยว” เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูบุตรทั้งในรูปแบบให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำและแบบเงินยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย
  • จัดค่าตอบแทนให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั่วประเทศจำนวนประมาณ 900,000 คน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งภัยที่เกิดจากมนุษย์ ภัยธรรมชาติ ภัยความมั่นคง และภัยที่เกิดจากโรคระบาด จนได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือเจ็บป่วยจากโรคระบาดจำนวนมาก แต่ไม่เคยได้รับค่าตอบแทนหรือเงินช่วยเหลือใดๆอย่างเป็นทางการจากรัฐ สมควรที่จะได้รับค่าตอบแทนเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในอัตราเดือนละ 1,000 บาทต่อคน ใช้งบประมาณประจำปีๆละประมาณ 10,000 ล้านบาท
  • ลดภาษีให้ผู้จ้างงานผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุได้สองเท่า
  • ลด / ยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับที่ดินที่นำมาให้เกษตรกรใช้ทำเกษตรกรรม หรือ นำมาให้ใช้เป็นพื้นที่ค้าขายสำหรับ หาบเร่ แผงลอย หรือนำมาใช้เป็นสวนสาธารณะหรือประโยชน์สาธารณะ หรือนำมาให้ผู้มีรายได้น้อยอยู่อาศัยหรือให้เช่าในราคาถูก