Skip to content

ภาคการท่องเที่ยว

  • เร่งให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีรายได้ต่อหัวสูงขึ้นและใช้ LTR visa เป็นเครื่องมือในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยู่พำนักระยะยาว
  • ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วไทย มีการจัดงานระดับสากลที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เข้ามาสัมผัสกับจุดเด่นการท่องเที่ยวของประเทศไทย ไม่ว่างานพืชสวนโลกที่อุดรธานีหรือที่นครราชสีมา ตลอดจนงาน Expo ด้านสุขภาพที่ประเทศไทยเสนอจังหวัดภูเก็ตเข้าแข่งขันในการเป็นเจ้าภาพ
  • ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
  • พัฒนาสินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว