Skip to content

ภาคธุรกิจ

  • สร้างประเทศไทยให้เป็น Regional HQ ของภาคธุรกิจขนาดใหญ่จากต่างประเทศ
  • ส่งเสริมการทำธุรกิจในรูปแบบ corporate share value ( CSV ) หรือ Social enterprise เพื่อสร้างรายได้ส่วนเพิ่มให้แก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร
  • เร่งรัดการแก้ไข ยกเลิก กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ล้าสมัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
  • ปรับระบบ incentive เพื่อให้ภาคธุรกิจไปลงทุนในภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 4 ภาค
  • ส่งเสริมการค้า e-Commerce โดยต่อยอดจาก application เป๋าตังค์ เพื่อสร้างโอกาสในการค้าขายของผู้ประกอบอาชีพอิสระ วิสาหกิจชุมชน และSMEs