Skip to content

ภาคอุตสาหกรรม

  • ดำเนินการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายโทรคมนาคมให้แล้วเสร็จตามแผนงาน และสานต่อการพัฒนา EEC และระเบียงเศรฐกิจพิเศษ 4 ภาค รวมทั้งลงทุนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กระจายสู่ภูมิภาค
  • ใช้กลไกคณะกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมอนาคตที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม EV และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ระบบขับเคลื่อน software และอุตสาหกรรมชิปขั้นสูง โดยเน้นมาตรการจูงใจที่เหมาะสมกับลักษณะของอุตสาหกรรม เพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิต EV ในภูมิภาค และการสนับสนุนอุตสาหกรรมในการกำจัด Battery และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในยานยนต์ไฟฟ้า อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคอุตสาหกรรม และนักลงทุน โดยปรับระบบการอนุมัติการอนุญาตให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และมีระยะเวลากำกับในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน
  • ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และ พลังงานหมุนเวียน ทุกประเทศที่เหมาะสมกับประเทศไทย และจัดหาให้เพียงพอกับการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออก เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดสภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน
  • พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อลดการนำเข้าอาวุธและสร้างเทคโนโลยีทางการทหารเป็นของตนเอง
  • พัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยเพื่อผลิตปุ๋ยในประเทศ สร้างความมั่นคงในภาคเกษตร และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
  • ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล Cloud Service และ Data Center เพื่อให้ไทยเป็น Digital Hub ของภูมิภาค
  • ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ soft power ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ เช่น digital contents บันเทิง  เกมส์ แอนนิเมชั่น และ กีฬามวยไทย นอกจากนั้นยังเร่งขยายให้มีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ให้มีในหลายพื้นที่
  • ส่งเสริมอุตสาหกรรม SMEs ของประเทศไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ดี มีการเข้าถึงสภาพคล่องได้ง่าย มีความร่วมมือของภาครัฐ ประชาชน ที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ โดยในช่วงแรกรัฐจะสนับสนุนด้วยโครงการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และให้แต้มต่อในการให้คะแนนการจัดซื้อจัดจ้างแก่ SMEs ไทย และเชิญชวนให้ภาคเอกชนไทยเข้าร่วมสนับสนุนโดยมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • เร่งขยายความร่วมมือทางการค้ากับซาอุดีอาระเบียและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ขยายวงไปสู่การค้ากับประเทศในกลุ่มแอฟริกาเหนือ นอกจากนั้น ให้มีเร่งการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีกับเขตเศรษฐกิจประเทศต่างๆ ที่เหลือ เพื่อขยายตลาดการค้าทั่วไทยไปทั่วโลก ทั้งนี้ อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน