Skip to content

6 ยุทธศาสตร์ เร่งทำใน 1 ปี!

  1. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ทิศทางการพัฒนาของโลกจะมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ดี ปัญหาการเผาในที่โล่งและไฟป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและส่งผลต่อคุณภาพอากาศ รวมทั้งสร้างผลกระทบต่อสุขภาพและภาคการท่องเที่ยว ดังนั้น นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในช่วง 1 ปี ประกอบด้วย

                     5.1  แก้ปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่งและไฟป่าโดยเฉพาะปัญหา PM 2.5 โดยสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดการเผาในที่โล่ง ควบคู่ไปกับการกำหนดมาตรการภายในประเทศเพื่อจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่ลดการเผาในที่โล่ง รวมทั้งเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในการดับไฟป่า ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในการตรวจจับไฟป่าและการเผาในที่โล่งและเชื่อมโยงข้อมูลกับพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเผาในที่โล่งและไฟป่า และ การสร้างกลไกในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยไม่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้าง PM 2.5

                  5.2  เร่งจัดแผนการดำเนินการความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นศูนย์ ตามเป้าหมายกำหนดเวลา เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ในภูมิภาคและ เป็นต้นแบบการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่นานาชาติให้การยอมรับ

                  5.3  สร้างคาร์บอนเครดิตและสร้างรายได้ในชุมชน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการปลูกป่าเพื่อสร้างคาร์บอนเครดิต โดยภาครัฐจัดหาที่ดินที่เหมาะสมสำหรับเอกชนในการปลูกป่า และเอกชนจ้างแรงงานจากชุมชนในการปลูกป่า