Skip to content

เอกนัฏ พร้อมพันธุ์

ด้วยสายเลือดการเมืองที่เข้มข้น เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ หรือ ‘ขิง’ ก้าวสู่เวทีการเมือง หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด โดยเริ่มต้นจากตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ก่อนลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ที่อายุน้อยที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนั้นด้วยวัยเพียง 25 ปี

ก่อนหน้านี้ เคยปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฏร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงตำแหน่งที่ปรึกษาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในอีกหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)

นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ ของสภาผู้แทนราษฏรด้ว

ประวัติการทำงาน

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

2563-ปัจจุบัน

• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2563-ปัจจุบัน

• กรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
  (
โครงการมหาลัยสู่ตำบล – ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

• ประธานคณะทำงานด้านการสื่อสาร 

• ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

• คณะทำงานด้านยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

2564-ปัจจุบัน

• กรรมการอำนวยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

2565-ปัจจุบัน

• ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารภาพลักษณ์และประสานความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

2565-ปัจจุบัน

• อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและการติดตามประเมินผล 

2564-ปัจจุบัน

• กรรมการกลั่นกรองการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม  

• กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global Group)

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

2564-ปัจจุบัน

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

2565-ปัจจุบัน

• กรรมการบริหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

2564-ปัจจุบัน

• อนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2564-ปัจจุบัน

• อนุกรรมการบริหารงานบุคคล

 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

2564-ปัจจุบัน

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ   ประเทศ (บพข.)

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) 

2565-ปัจจุบัน

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

2563-ปัจจุบัน 

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

2564-ปัจจุบัน

• อนุกรรมการบริหารการพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park)

2564-ปัจจุบัน

• อนุกรรมการพัฒนาองค์กรและบริหารงานบุคคล 

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สนช.) 

2563-ปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ(กนช.)

2565-ปัจจุบัน 

• อนุกรรมการพิจารณาและกลนั่ กรองโครงการนวตักรรมดา้นเศรษฐกิจ ภูมิภาคใต้

2565-ปัจจุบัน

• อนุกรรมการยุทธศาสตร์และบูรณาการระบบนวัตกรรม

2565-ปัจจุบัน

• อนุกรรมการบริหารองค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

2563-2564

• อนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

2563-2564

• อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

2565-ปัจจุบัน

• กรรมการที่ปรึกษาภารกิจขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนากองทุน เพื่อส่งเสริมการระดมทุนและเพิ่มการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

 

 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) 

2564-ปัจจุบัน

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

2565-ปัจจุบัน

• ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน

2565-ปัจจุบัน

• อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (ผสซ.) 

2565-ปัจจุบั

• อนุกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง  

 

สภาผู้แทนราษฎร

2563-ปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม

2563-ปัจจุบัน

• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามญั พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ

2554-2556

• กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน

2554-2556

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (..) กรุงเทพมหานคร (เขตทวีวัฒนา และแขวงหนองค้างพลู)  

 

รัฐบาลไทย

2551-2554

• ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประวัติการศึกษา

2547-2551

มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) ประเทศอังกฤษ 

• ปริญญาโทและปริญญาตรี (MEng) วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการบริหาร (Engineering, Economics and Management (EEM)) (เกียรตินิยม) 

• ประธานสมาคมเด็กนักเรียนไทยในออกซ์ฟอร์ด 

2542-2547

โรงเรียนชาร์เตอร์สเฮ้าส์ (Charterhouse School) ประเทศอังกฤษ 

• นักเรียนทุนอันดับที่หนึ่ง

2539-2542

โรงเรียนจีลอง แกรมม่า (Geelong Gramma School) ประเทศออสเตรเลีย 

2534-2538

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประเทศไทยประวัติส่วนตัว

เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม .. 2529 เป็นบุตรของ นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ กับ นางศรีสกุล พร้อมพันธุ์