Skip to content

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ
 

อดีตผู้พิพากษาที่เบนเข็มสู่เวทีการเมืองด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม จนได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 6 สมัย ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และได้รับมอบหมายงานด้านการอำนวยความเป็นธรรม จากบทบาทที่โดดเด่นและแม่นยำในเชิงกฎหมาย และการใช้กฎหมายเพื่อความเท่าเทียม ถูกต้อง และเป็นธรรม

บนเส้นทางการเมือง ‘พีระพันธุ์’ เป็นผู้ผลักดันกฎหมายสำคัญ ๆหลายฉบับ อาทิ พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 , พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (‘พ.ร.บ.ฮั้วประมูล’) รวมถึงการเสนอร่างกฎหมายการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค

ขณะเดียวกัน ‘พีระพันธุ์’ ยังมีบทบาทอย่างจริงจังและเข้มข้นในการตรวจสอบปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเคยดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร เป็นคนแรก และมีผลงานชิ้นโบว์แดงคือการสอบสวนการทุจริต ‘ค่าโง่ทางด่วน’ เส้นทางบูรพาวิถี จนทำให้ชนะคดีไม่ต้องจ่าย ‘ค่าโง่’ เกือบ 10,000 ล้านบาท ทำให้ได้ฉายา ‘มือปราบทุจริต’

นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฏร ประธานคณะอนุกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามเว็บไซต์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณานโยบาย งบประมาณ และประสิทธิภาพกองทัพ รองประธานคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญอื่น ๆ อีกหลายคณะ

ด้วยสไตล์การทำงานแบบสู้ไม่ถอย ‘พีระพันธุ์’ ได้สร้างอีกผลงานชิ้นโบว์แดงที่ช่วยปกป้องเงินภาษีประชาชนกว่า 25,000 ล้านบาท จากการรื้อฟื้นคดีมหากาพย์ ‘ค่าโง่โฮปเวลล์’ ที่คาราคาซังมากว่า 30 ปี สุดท้ายแพ้คดี รัฐต้องจ่ายเงินอีกกว่า 24,000 บาท ด้วยการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ แล้วต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่และให้งดการบังคับคดีเดิมที่รัฐต้องจ่ายค่าชดเชย

ในระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2551-2554) ‘พีระพันธุ์’ ยังเป็นผู้ริเริ่มหลากหลายโครงการที่ช่วยอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาคภายใต้กรอบแนวคิด ‘ยุติธรรมเพื่อประชาชน’ รวมทั้งการหยิบยก ‘กองทุนยุติธรรม’ ขึ้นมาปรับนโยบายและหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดีหรือการบังคับคดี อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จนสามารถช่วยเหลือชาวนาที่ถูกโกงค่าข้าวได้เกือบ 900 ครอบครัว

ด้วยประสบการณ์และความจริงจังในการทำงานเพื่อบ้านเมือง ‘พีระพันธุ์’ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการสายการบินแห่งชาติให้เป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส รวมทั้ง เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ก่อนได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ให้เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาตามความเดือดร้อนของประชาชนผู้ร้องเรียนและผู้ร้องทุกข์ให้เป็นไปโดยเร็ว และล่าสุดได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เริ่มต้นจากสายงานฝ่ายตุลาการ ผ่านประสบการณ์ทั้งสายงานฝ่ายนิติบัญญัติ และสายงานฝ่ายบริหาร ‘พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค’ ได้สร้างบันทึกหน้าใหม่ของนักการเมืองไทยที่มีประสบการณ์ครบทั้ง 3 อำนาจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองไทยในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคที่สู้เพื่อสังคมเท่าเทียม ถูกต้อง และเป็นธรรม

ส่วนหนึ่งของผลงานการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม ถูกต้อง และเป็นธรรม
  • ผลักดันให้มี พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาที่ไม่มีโอกาสต่อรองเงื่อนไขสัญญา
  • ผลักดันให้มี พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (“พ.ร.บ.ฮั้วประมูล”) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ชาติ
  • เสนอ ร่างกฎหมายการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคตลอดมา
  • ตรวจสอบการทุจริตกรณี “ค่าโง่ทางด่วน” เส้นทางบูรพาวิถี เพื่อปกป้องเงินภาษีประชาชนเกือบ 10,000 ล้านบาท
  • ตรวจสอบและรื้อฟื้นคดี “ค่าโง่โฮปเวลล์” เพื่อปกป้องเงินภาษีประชาชนกว่า 25,000 ล้านบาท
  • รื้อฟื้น “กองทุนยุติธรรม” และช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม
  • อำนวยความเป็นธรรมในฐานะ ประธานคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ของสำนักนายกรัฐมนตรี
ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และปริญญาโท 2 ใบ ด้านกฏหมายเปรียบเทียบ (M.C.L) และด้านกฏหมายอเมริกันทั่วไป (LL.M) จาก Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติส่วนตัว

เป็นบุตร พลโทณรงค์ สาลีรัฐวิภาค อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ เจ้ากรมการพลังงานทหาร และผู้อำนวยการองค์การเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการขุดเจาะน้ำมันที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งปั๊มน้ำมันสามทหารที่ปัจจุบันแปรสภาพเป็น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ นางโสภาพรรณ สาลีรัฐวิภาค (นามสกุลเดิม ‘สุมาวงศ์’) อดีตดาวจุฬาฯคนแรก ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้สุนทราภรณ์แต่งเพลงดาวจุฬาฯ และขวัญใจจุฬาฯ