Skip to content
“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพรรคการเมืองของประชาชน ทำงานการเมืองเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ยึดมั่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างมั่นคง ดำรงไว้ซึ่ง หลักนิติรัฐ นิติธรรม และหลักการธรรมาภิบาล ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม สร้างโอกาสที่เท่าเทียม และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน”

นโยบายพร้อมทำ!
ประเทศไทยไปต่อ

นโยบายพร้อมทำ! ประเทศไทยไปต่อ

1.เพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการพลัสเป็น 1,000 บาท/เดือน และใช้สิทธิฉุกเฉินได้อีก 10,000 บาท/คน

2. ตั้งกองทุนฉุกเฉินประชาชน วงเงิน 30,000 ล้านบาท

3. คืน 30% เงินสะสมชราภาพ ผู้ประกันตน มาตรา 33

4. แก้หนี้เเช่แข็งหนี้ปลดหนี้ด้วยงาน

5. รื้อกฎหมายที่รังแกประชาชนและเป็นอุปสรรคการทำกิน

6. ลดหย่อนภาษีค่ารักษาพยาบาลตนเองและพ่อแม่รวมสูงสุด 60,000 บาท

7. เบี้ยตอบแทน อปพร. คนละ 1,000 บาท/เดือน

8. ออมเงินพร้อมลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน LTF

9. ลดต้นทุนเกษตรกร ปุ๋ย น้ำมัน ไฟฟ้า ราคาถูก

10. ไม่เลิกเงินบำนาญ ให้ข้าราชการ เบิกเงินสมทบ กบข. ได้ก่อน 30%

ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมเท่าเทียม

เพิ่มรายได้ประเทศไทยปีละ 4 ล้านล้านบาท
• เศรษฐกิจโตปีละ 5%
• รายได้ต่อคนเพิ่มขึ้นปีละ 20,000 บาท
• สร้างงานเพิ่ม 6.25 แสนตำแหน่ง

เพิ่มศักยภาพประเทศไทย
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย
• ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และ ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ 4 ภาค
• เป็นศูนย์กลางภูมิภาค ประตูสู่อาเซียนและจีนตอนใต้
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
• สร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ

ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกระจายเม็ดเงินถึงคนตัวเล็ก
• ไฟฟ้าราคาถูกสำหรับผู้มีรายได้น้อย
• คนละครึ่ง ภาค 2
• เที่ยวด้วยกันเมืองรอง ภาค 2
• เพิ่มเงินสมทบของรัฐให้แรงงานในระบบประกันสังคมมีรายได้ไม่ต่ำกว่าคนละ 10,000 บาทต่อเดือน

กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ช่วยเหลือเกษตรกร และชาวประมง
• นำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเสรี เพื่อลดราคาน้ำมัน
• โครงการโคล้านครอบครัว
• ลดต้นทุนเกษตรกร ช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 2,000 บาทไม่เกิน 5 ไร่
• ปุ๋ย ไฟฟ้า น้ำมัน ราคาถูกสำหรับเกษตรกร
• แก้กฎหมายประมง ดูแลประมงพื้นบ้าน ปรับการทำงานของหน่วยงานของรัฐให้ความเป็นธรรม

เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
• 1 อำเภอ (เขต) 1 โรงพยาบาลวิสาหกิจเพื่อสังคม 1 ศูนย์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคร้ายแรงระยะสุดท้าย

ดูแลกลุ่มเปราะบาง
• เบี้ยผู้สูงอายุคนละ 1,000 บาท เท่ากันทุกช่วงอายุ
• เพิ่มเงินช่วยดูแลบุตรแรกเกิดถึง 10 ปี เดือนละ 1,000 บาท(สำหรับแรงงานในระบบประกันสังคม)

ลดค่าครองชีพ
• นำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเสรี
• ไฟฟ้าราคาถูกสำหรับเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย
• โครงการ “แท๊กซี่เพื่อสังคม”
• หักลดหย่อนภาษีค่ารักษาพยาบาลตนเองและพ่อแม่สูงสุด 60,000 บาท
• ออมเงินพร้อมหักลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน LTF

บัตรสวัสดิการพลัส
• เพิ่มสิทธิเดือนละ 1,000 บาท/คน
• กู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท/คน

สร้างโอกาสเด็กไทย
• โครงการ “อยากเรียนอะไรต้องได้เรียน”
• ทุนการศึกษาอาชีวะ 100 ทุน ต่อ 1 อำเภอ (เขต) ทุนละ 10,000 บาท
• โครงการ “เรียนจบมีงานทำ”

รื้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคการทำกิน
• แก้กฎหมายได้ที่ทำกิน ไม่โดนไล่ที่ ไม่ถูกฟ้อง
• พ.ร.บ.ความสะดวก ลดขั้นตอนทางกฎหมาย1,100 ขั้นตอน

ลดฝุ่น PM 2.5

• ตั้งศูนย์บัญชาการแก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษแบบSingle Command รวม PM 2.5
• เพิ่มรถเมล์ไฟฟ้า
• ส่งเสริมรถอีวี
• ใช้มาตรฐานยูโร 5 กับรถใหม่ตั้งแต่ 1 ม.ค. 67
• เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด 50%

พัฒนาที่อยู่อาศัย
• ต่อยอดโครงการ “บ้านสุขประชา” มีบ้านมีงานทำ
• สินเชื่อบ้านล้านหลังสำหรับผู้มีรายได้น้อย เฟสที่ 3
• บ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากร
• ฟื้นฟูแฟลตดินแดง เฟส 2

สร้างโอกาสให้คนตัวเล็กด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
• เน็ตประชารัฐ
• พร้อมเพย์ แอปเป๋าตัง แอปถุงเงิน
• แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
• ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบคลาวด์

แก้หนี้
• “แช่แข็ง”หนี้ สูงสุด 3 ปี ตามเงื่อนไขโครงการ
• แก้กฎหมายเครดิตบูโรให้ความเป็นธรรมแก่ลูกหนี้
• แก้หนี้นอกระบบและมีที่พึ่งยามยากด้วย”กองทุนฉุกเฉินประชาชน”
• สมาชิกสหกรณ์ใช้หุ้นสหกรณ์ชำระหนี้สหกรณ์ได้และใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ข้ามเขตสหกรณ์ได้
• แก้หนี้โควิดจบใน 12 เดือน
• แก้หนี้ กยศ. แก้หนี้กองทุนหมู่บ้าน และหนี้ภาครัฐด้วยงาน

กองทุนฉุกเฉินประชาชน
• วงเงิน 30,000 ล้านบาท เป็นที่พึ่งยามลำบากให้ประชาชนปลดพันธนาการเงินนอกระบบ

ประกันสังคมถ้วนหน้าทุกอาชีพ
• คืนเงินสะสมชราภาพ 30% ผู้ประกันตนมาตรา 33
• ข้าราชการเบิกเงินสมทบส่วนตนจาก กบข. ได้ 30%

สู้ให้ทุกปัญหา พึ่งพาได้ทุกเรื่อง

คลิปนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติ

แคมเปญ “ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ”