https://unitedthaination.or.th/wp-content/uploads/2023/04/ปก-10-scaled.webp

ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขต ภาคใต้

จังหวัดกระบี่

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายสรรเพ็ชญ
ศรีสวัสดิ์

อ.เมืองกระบี่
อ.เหนือคลอง (ยกเว้นต.โคกยาง ต.ห้วยยูง และต.ปกาสัย)

ผู้สมัครเขต 2นายสุชีน
เอ่งฉ้วน

อ.อ่าวลึก
อ.ปลายพระยา
อ.เขาพนม

ผู้สมัครเขต 3นายภูเบท
บุตรสมัน

อ.คลองท่อม
อ.ลําทับ
อ.เกาะลันตา
อ.เหนือคลอง (เฉพาะต.โคกยาง ต.ห้วยยูง และต.ปกาสัย)

จังหวัดชุมพร

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายวิชัย
สุดสวาสดิ์

อ.เมืองชุมพร (ยกเว้น ต.วังใหม่ ต.บ้านนา ต.หาดพันไกร ต.บางลึก และต.ถ้ําสิงห์)
อ.สวี (ยกเว้น ต.เขาทะลุ และ ต.เขาค่าย)

ผู้สมัครเขต 2นายสันต์
แซ่ตั้ง

อ.เมืองชุมพร
(เฉพาะต.วังใหม่ ต.บ้านนา ต.หาดพันไกร ต.บางลึก และต.ถ้ําสิงห์)
อ.ท่าแซะ
อ.ปะทิว

ผู้สมัครเขต 3นายสุพล
จุลใส

อ.สวี (เฉพาะต.เขาทะลุ และต.เขาค่าย)
อ.หลังสวน
อ.ละแม
อ.พะโต๊ะ
อ.ทุ่งตะโก

จังหวัดตรัง

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 4 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายถนอมพงษ์
หลีกภัย

อ.เมืองตรัง

ผู้สมัครเขต 2นางสาวกฤตินี
รุณแสง

อ.ห้วยยอด
อ.รัษฎา
อ.วังวิเศษ

ผู้สมัครเขต 3นายอำนวย
นวลทอง

อ.นาโยง
อ.ปะเหลียน
อ.หาดสําราญ
อ.ย่านตาขาว
(เฉพาะต.หนองบ่อ ต.นาชุมเห็ด ต.ในควน และต.โพรงจระเข้)

ผู้สมัครเขต 4นายสมบูรณ์
อุทัยเวียนกุล

อ.กันตัง
อ.สิเกา
อ.ย่านตาขาว (ยกเว้นต.หนองบ่อ ต.นาชุมเห็ด ต.ในควน และต.โพรงจระเข้)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 10 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 10 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายพูน
แก้วภราดัย

อ.เมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต.ปากนคร ต.ท่าไร่ ต.ท่าเรือ ต.บางจาก เทศบาลตําบลบางจาก และเทศบาลตำบลปากนคร)

ผู้สมัครเขต 2นายสายันห์
ยุติธรรม

อ.เมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะต.ท่างิ้ว ต.กําแพงเซา ต.โพธิ์เสด็จ ต.นาเคียน ต.นาทราย ต.มะม่วงสองต้น ต.ไชยมนตรี ต.ปากพูน ตําบลท่าซัก และเทศบาลตําบลท่าแพ)
อ.พระพรหม

ผู้สมัครเขต 3นายนนทิวรรธน์
นนทภักดิ์

อ.ปากพนัง
อ.หัวไทร

ผู้สมัครเขต 4นายพงศ์สินธุ์
เสนพงศ์

อ.ชะอวด
อ.เชียรใหญ่
อ.เฉลมพระเกียรติ

ผู้สมัครเขต 5นายสนั่น
พิบูลย์

อ.ร่อนพิบูลย์
อ.จุฬาภรณ์
อ.ลานสกา

ผู้สมัครเขต 6นายฉัตรชัย
ธนาวุฒิ

อ.ทุ่งสง (ยกเว้นต.เขาขาว)

ผู้สมัครเขต 7นายธีรพงษ์
เพิ่ม

อ.ถ้ำพรรณรา
อ.ทุ่งใหญ่
อ.บางขัน
อ.ทุ่งสง (เฉพาะต.เขาขาว)

ผู้สมัครเขต 8นางสาวเรขา
ปรีชาวัย

อ.พิปูน
อ.ฉวาง
อ.ช้างกลาง
อ.นาบอน

ผู้สมัครเขต 9นายอำนวย
ยุติธรรม

อ.พรหมคีรี
อ.นบพิตํา
อ.ท่าศาลา (เฉพาะต.ท่าศาลา ต.ไทยบุรี ต.หัวตะพาน ต.โพธิ์ทอง ต.โมคลาน ต.ดอนตะโก และเทศบาลตําบลท่าศาลา)

ผู้สมัครเขต 10น.ส.พิมพ์ภัทรา
วิชัยกุล

อ.ขนอม
อ.สิชล
อ.ท่าศาลา (เฉพาะต.กลาย ต.ตลิ่งชัน ต.สระแก้ว และต.ท่าขึ้น)

จังหวัดนราธิวาส

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 5 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายวัชระ
ยาวอหะชันน

อ.เมืองนราธิวาส
อ.ยี่งอ

ผู้สมัครเขต 2นายสารี
สะมะแอ

อ.ตากใบ
อ.สุไหงโก-ลก

ผู้สมัครเขต 3นายมะหามัด
ฮามิ

อ.แว้ง
อ.สุไหงปาดี
อ.เจาะไอร้อง

ผู้สมัครเขต 4นายอิสฮาม
มูซอ

อ.ระแงะ
อ.จะแนะ
อ.สุคิริน

ผู้สมัครเขต 5นายอามีน
โต๊ะนากายอ

อ.บาเจาะ
อ.รือเสาะ
อ.ศรีสาคร

จังหวัด ปัตตานี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 5 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายไฟซอล
อีสเฮาะ

อ.เมืองปัตตานี

ผู้สมัครเขต 2นายศิรวัชโชติ
รัตนมาลา

อ.หนองจิก
อ.โคกโพธิ์

ผู้สมัครเขต 3นายซาตา
อาแวกือจิ

อ.ยะรัง
อ.แม่ลาน
อ.ทุ่งยางแดง

ผู้สมัครเขต 4นายอริญชัย
ซูสารอ

อ.สายบุรี
อ.ไม้แก่น
อ.กะพ้อ
อ.ปะนาเระ

ผู้สมัครเขต 5นายยุซรี
ซูสารอ

อ.ยะหริ่ง
อ.มายอ

จังหวัดพังงา

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 2 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายชาญวิศว์
บรรจงการ

อ.เมืองพังงา
อ.ตะกั่วทุ่ง
อ.เกาะยาว
อ.ทับปุด

ผู้สมัครเขต 2นายทรงวุฒิ
อินทรสวัสดิ์

อ.กะปง
อ.ตะกั่วป่า
อ.คุระบุรี
อ.ท้ายเหมือง

จังหวัด พัทลุง

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายกิตติ
สัตรัตน์

อ.เมืองพัทลุง
อ.เขาชัยสน

ผู้สมัครเขต 2นายนิติศักดิ์
ธรรมเพชร

อ.ควนขนุน
อ.ป่าพะยอม
อ.ศรีบรรพต
อ.ศรีนครินทร์
อ.กงหรา (เฉพาะต.สมหวัง และต.ชะรัด)

ผู้สมัครเขต 3นายปรัชญา
นวลเปียน

อ.ตะโหมด
อ.บางแก้ว
อ.ป่าบอน
อ.ปากพะยูน
อ.กงหรา (ยกเว้นต.สมหวัง และต.ชะรัด)

จังหวัดภูเก็ต

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายปิยะ
สีดอกบวบ

อ.เมืองภูเก็ต (เฉพาะต.ตลาดใหญ่ ต.ตลาดเหนือ ต.รัษฎา และต.เกาะแก้ว)

ผู้สมัครเขต 2นางนวลจันทร์
สามารถ

อ.เมืองภูเก็ต (ยกเว้นต.ตลาดใหญ่ ต.ตลาดเหนือ ต.รัษฎา และต.เกาะแก้ว)
อ.กะทู้ (ยกเว้นต.กะทู้)

ผู้สมัครเขต 3ว่าที่ร้อยตรี
ชาญณรงค์
ประทีป ณ ถลาง

อ.ถลาง
อ.กะทู้ (เฉพาะต.กะทู้)

จังหวัด ยะลา

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายอะห์หมัด
บอสตา

อ.เมืองยะลา (ยกเว้นต.บุดี ต.เปาะเส้ง และต.บันนังสาเรง)
อ.ยะหา (เฉพาะต.ยะหา ต.ตาชี และต.บาโงยซิแน)

ผู้สมัครเขต 2นายธรนินทร์
ยะมาแล

อ.เมืองยะลา (เฉพาะต.บุดี ต.เปาะเส้ง และต.บันนังสาเรง)
อ.ยะหา (ยกเว้นต.ยะหา ต.ตาชี และต.บาโงยซิแน)
อ.รามัน
อ.กาบัง

ผู้สมัครเขต 3พ.ต.อ.พิทักษ์
เอียดแก้ว

อ.กรงปินัง
อ.บันนังสตา
อ.ธารโต
อ.เบตง

จังหวัด ระนอง

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 1 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 1 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายดนัยณัฏฐ์
โชคอำนวย

ทุกอำเภอ

จังหวัด สงขลา

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 9 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 9 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายเจือ
ราชสีห์

อ.เมืองสงขลา

ผู้สมัครเขต 2นายศาสตรา
ศรีปาน

อ.หาดใหญ่ (เฉพาะต.หาดใหญ่ และต.คลองอู่ตะเภา)

ผู้สมัครเขต 3นายพยม
พรหมเพชร

อ.นาหม่อม
อ.หาดใหญ่ (เฉพาะต.บ้านพรุ ต.คอหงส์ ต.พะตง ต.ทุ่งใหญ่ ต.ท่าข้าม และต.น้ําน้อย)
อ.จะนะ (เฉพาะต.คลองเปียะ และต.จะโหนง)

ผู้สมัครเขต 4รตอ. อรุณ
สวัสดี

อ.ระโนด
อ.กระแสสินธุ์
อ.สทิงพระ
อ.สิงหนคร (เฉพาะต.ม่วงงาม ต.บางเขียด ต.ชะแล้ ต.รําแดง และต.วัดขนุน)

ผู้สมัครเขต 5นายปรีชา
สุขเกษม

อ.รัตภูมิ
อ.ควนเนียง
อ.สิงหนคร (เฉพาะต.ปากรอ ต.ป่าขาด ต.ทํานบ ต.ชิงโค ต.หัวเขา และต.สทิงหม้อ)

ผู้สมัครเขต 6นายภูวดล
วงษ์โสภณากุล

อ.สะเดา
อ.คลองหอยโข่ง

ผู้สมัครเขต 7นายกุศล
ขุนดำ

อ.นาทวี
อ.สะบ้าย้อย
อ.เทพา (เฉพาะต.ลําไพล)

ผู้สมัครเขต 8นายสมหมาย
ขวัญทองยิ้ม

อ.จะนะ (เฉพาะต.บ้านนา ต.ป่าชิง ต.สะพานไม้แก่น ต.สะกอม ต.นาหว้า ต.นาทับ ต.น้ำขาว ต.ขุนตัดหวาย ต.ท่าหมอไทร ต.คู ต.แค และต.ตลิ่งชัน
อ.เทพา (เฉพาะต.เทพา ต.ปากบาง ต.เกาะสะบ้า ต.ท่าม่วง ต.วังใหญ่ และต.สะกอม)

ผู้สมัครเขต 9นายวีระชาติ
สุเมธจรัส

อ.บางกล่ำ
อ.หาดใหญ่ (เฉพาะต.คลองแห ต.ควนลัง ต.ฉลุง ต.ทุ่งตําเสา และต.คูเต่า)

จังหวัดสตูล

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 2 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายรอสี
ใบกาเด็ม

อ.เมืองสตูล
อ.ควนโดน
อ.ควนกาหลง (เฉพาะตําบลทุ่งนุ้ย)

ผู้สมัครเขต 2นายนิคม
แก้วทอง

อ.ละงู
อ.ท่าแพ
อ.ทุ่งหว้า
อ.มะนัง
อ.ควนกาหลง (ยกเว้นต.ทุ่งนุ้ย)

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 7 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 7 เขต

ผู้สมัครเขต 1นางสาวกานสินี
โอภาสรังสรรค์

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นต.วัดประดู่ และต.ขุนทะเล)

ผู้สมัครเขต 2นายพิพิธ
รัตนรักษ์

อ.เกาะพะงัน
อ.เกาะสมุย
อ.ดอนสัก
อ.กาญจนดิษฐ์ (เฉพาะต.ท่าทอง ต.พลายวาส ต.ท่าอุแท และต.คลองสระ)

ผู้สมัครเขต 3นางสาววชิราภรณ์
กาญจนะ

อ.เวียงสระ
อ.บ้านนาสาร (ยกเว้นต.ทุ่งเตา และต.ทุ่งเตาใหม่)
อ.เคียนซา (ยกเว้นต.บ้านเสด็จ)

ผู้สมัครเขต 4นายพันศักดิ์
บุญแทน

อ.พุนพิน
อ.คีรีรัฐนิคม
อ.บ้านตาขุน

ผู้สมัครเขต 5ดร. ปรเมษฐ์
จินา

อ.พระแสง
อ.ชัยบุรี
อ.พนม
อ.เคียนซา (เฉพาะต.บ้านเสด็จ)

ผู้สมัครเขต 6นางสาวอนงค์นาถ
จ่าแก้ว

อ.ท่าชนะ
อ.ไชยา
อ.ท่าฉาง
อ.วิภาวดี

ผู้สมัครเขต 7นายธานินทร์
นวลวัฒน์

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี (เฉพาะต.ขุนทะเล และต.วัดประดู่)
อ.กาญจนดิษฐ์ (ยกเว้นต.ท่าทอง ต.พลายวาส ต.ท่าอุแท และต.คลองสระ)
อ.บ้านนาสาร (เฉพาะต.ทุ่งเตา และต.ทุ่งเตาใหม่)
อ.บ้านนาเดิม
https://unitedthaination.or.th/wp-content/uploads/2022/11/Untitled-1-01.png
ติดต่อเรา
35/3 ซอยอารีย์ 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
02 279 2112

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า