https://unitedthaination.or.th/wp-content/uploads/2023/04/ปก-07-scaled.webp

ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขต ภาคเหนือ

จังหวัดกำแพงเพชร

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 4 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต

ผู้สมัครเขต 1นพ.ปรีชา
มุสิกุล

อ.เมืองกําแพงเพชร (เฉพาะต.ในเมือง ต.หนองปลิง ต.เทพนคร ต.อ่างทอง ต.คลองแม่ลาย ต.นครชุม ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ต.วังทอง ต.ลานดอกไม้ ต.คณฑี ต.ท่าขุนราม ต.นาบ่อคํา ต.ทรงธรรม และต.ธํามรงค์)

ผู้สมัครเขต 2นายสุขวิชชาญ
มุสิกุล

อ.พรานกระต่าย
อ.ลานกระบือ
อ.โกสัมพีนคร
อ.ไทรงาม
(เฉพาะต.มหาชัย ต.พานทอง ต.หนองคล้า และต.หนองทอง)
อ.เมืองกําแพงเพชร (เฉพาะต.สระแก้ว)

ผู้สมัครเขต 3นายกัมพล
ปัญกุล

อ.คลองขลุง
อ.คลองลาน
อ.ปางศิลาทอง
อ.เมืองกําแพงเพชร (เฉพาะต.ไตรตรึงษ์)

ผู้สมัครเขต 4นายปรีชา
เพ็งภู่

อ.ขาณุวรลักษบุรี
อ.บึงสามัคคี
อ.ทรายทองวัฒนา
อ.ไทรงาม
(เฉพาะต.หนองแม่แตง ต.ไทรงาม และต.หนองไม้กอง)

จังหวัดเชียงราย

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 7 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 7 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายสมนึก
ใจจักร์

อ.เมืองเชียงราย (เฉพาะต.เวียง ต.รอบเวียง ต.ริมกก ต.สันทราย ต.ท่าสาย ต.ป่าอ้อดอนชัย ต.แม่กรณ์ ต.ดอยฮาง ต.แม่ยาว ต.ห้วยชมภู และต.บ้านดู่)

ผู้สมัครเขต 2ส.ต.ต.ชมชาติ
กัปปะหะ

อ.เมืองเชียงราย (เฉพาะต.นางแล ต.แม่ข้าวต้ม และต.ท่าสุด)
อ.เวียงชัย
อ.เวียงเชียงรุ้ง
อ.แม่จัน (เฉพาะต.แม่จัน ต.ป่าตึง ต.ป่าซาง ต.ท่าข้าวเปลือก และต.สันทราย)

ผู้สมัครเขต 3นายนิคม
นามเสถียร

อ.แม่ลาว
อ.แม่สรวย
อ.เวียงป่าเป้า

ผู้สมัครเขต 4นายบุญถิ่น
นวลใหม่

อ.เมืองเชียงราย (เฉพาะต.ดอยลาน และต.ห้วยสัก)
อ.พาน
อ.ป่าแดด

ผู้สมัครเขต 5นายสมบูรณ์
ร่มพนาธรรม

อ.เทิง
อ.พญาเม็งราย
อ.ขุนตาล
อ.เชียงของ (เฉพาะต.บุญเรือง)

ผู้สมัครเขต 6พล.ต.สุวิทย์
วังยาว

อ.แม่สาย
อ.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่จัน (เฉพาะต.แม่คำ ต.แม่ไร่ ต.ศรีค้ำ และต.จอมสวรรค์)

ผู้สมัครเขต 7นายสัมพันธ์
เลิศนุวัฒน์

อ.แม่จัน (เฉพาะต.จันจว้า และต.จันจว้าใต้)
อ.เชียงแสน
อ.ดอยหลวง
อ.เชียงของ (เฉพาะต.ครึ่ง ต.ศรีดอนชัย ต.ริมโขง ต.เวียง ต.สถาน และต.ห้วยซ้อ )
อ.เวียงแก่น

จังหวัด เชียงใหม่

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 10 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 10 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายชินภัสร์
กิตติเลิศสิริวัฒนา

อ.เมืองเชียงใหม่ (เฉพาะต.ช้างเผือก ต.สันผีเสื้อ ต.ป่าตัน ต.ป่าแดด ต.สุเทพ ต.ช้างคลาน ต.ช้างม่อย ต.หายยา ต.พระสิงห์ ต.ศรีภูมิ ต.แม่เหียะ และต.ฟ้าฮ่าม)

ผู้สมัครเขต 2นายยุทธนา
สุวรรณ

อ.สารภี
อ.เมืองเชียงใหม่ (เฉพาะต.หนองหอย ต.ท่าศาลา ต.หนองป่าครั่ง และต.วัดเกต )
อ.สันกําแพง (เฉพาะต.บวกค้าง ต.สันกลาง และต.แช่ ช้าง)

ผู้สมัครเขต 3พลตรีพนม
ศรีเผือด

อ.ดอยสะเก็ด
อ.แม่ออน
อ.สันกําแพง (เฉพาะต.สันกําแพง ต.ร้องวัวแดง ต.ออนใต้ ต.แม่ปูคา ต.ห้วยทราย ต.ทรายมูล และต.ต้นเปา)

ผู้สมัครเขต 4นางกิ่งกาญจน์
ณ เชียงใหม่

อ.สันทราย
อ.แม่ริม (เฉพาะต.ดอนแก้ว ต.เหมืองแก้ว และต.แม่สา)

ผู้สมัครเขต 5น.ส.เดือนเต็มดวง
ณ เชียงใหม่

อ.แม่แตง
อ.สะเมิง
อ.กัลยาณิวัฒนา
อ.แม่ริม (เฉพาะต.ริมเหนือ ต.สันโป่ง ต.ขี้เหล็ก ต.สะลวง ต.ห้วยทราย ต.แม่แรม ต.โป่งแยง และต.ริมใต้)

ผู้สมัครเขต 6นายโสภณ
โกชุม

อ.เชียงดาว
อ.เวียงแหง
อ.พร้าว
อ.ไชยปราการ (เฉพาะต.หนองบัว และต.ศรีดงเย็น

ผู้สมัครเขต 7นายสันติ
ตันสุหัช

อ.ฝาง
อ.แม่อาย
อ.ไชยปราการ (เฉพาะต.แม่ทะลบ และต.ปงตํา)

ผู้สมัครเขต 8ร.ต.อ.ปรีชาพล
รัตนมณี

อ.หางดง
อ.สันป่าตอง

ผู้สมัครเขต 9นางนวพร
นุพงศ์

อ.แม่วาง
อ.ดอยหล่อ
อ.จอมทอง
อ.แม่แจ่ม (เฉพาะต.แม่ศึก ต.แม่นาจร และต.ช่างเคิ่ง)

ผู้สมัครเขต 10นายภูสวัสดิ์
สุขเลี้ยง

อ.อมก๋อย
อ.ดอยเต่า
อ.ฮอด
อ.แม่แจ่ม (เฉพาะต.บ้านทับ ต.ปางหินฝน ต.กองแขก และต.ท่าผา)

จังหวัด ตาก

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1ดร.ศิริกุล
อนุตรพงศ์

อ.เมืองตาก
อ.บ้านตาก (เฉพาะต.สมอโคน ต.ตากออก และต.แม่สลิด)
อ.วังเจ้า
อ.สามเงา

ผู้สมัครเขต 2นายสมนึก
ชื่นนิยม

อ.แม่สอด (ยกเว้นต.แม่กาษา ต.ท่าสายลวด และต.แม่ปะ)
อ.พบพระ
อ.อุ้มผาง

ผู้สมัครเขต 3นายเศรษฐสิน
สีม่วงคำทวีสิน

อ.แม่สอด (เฉพาะต.แม่กาษา ต.ท่าสายลวด และต.แม่ปะ)
อ.แม่ระมาด
อ.ท่าสองยาง
อ.บ้านตาก (ยกเว้นต.สมอโคน ต.ตากออก และต.แม่สลิด)

จังหวัดนครสวรรค์

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 6 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 6 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายสมชาย
เพ็ชรจินดา

อ.เมืองนครสวรรค์ (เฉพาะต.บ้านมะเกลือ ต.บางพระหลวง ต.บางม่วง ต.วัดไทรย์ ต.บึงเสนาท ต.เกรียงไกร ต.แควใหญ่ ต.ปากน้ําโพ ต.นครสวรรค์ตก ต.นครสวรรค์ออก ต.ตะเคียนเลื่อน และต.กลางแดด)

ผู้สมัครเขต 2พ.ต.อ.ดร.สนองเดช
เดชวัชรนนท์

อ.เมืองนครสวรรค์ (เฉพาะต.บ้านแก่ง ต.พระนอน ต.หนองกรด ต.หนองกระโดน และต.หนองปลิง)
อ.พยุหะคีรี
อ.โกรกพระ

ผู้สมัครเขต 3นายสัญญา
นิลสุพรรณ

อ.บรรพตพิสัย
อ.ชุมแสง
อ.เก้าเลี้ยว

ผู้สมัครเขต 4นายวินัย
ศรีปิยะรัต

อ.หนองบัว
อ.ไพศาลี (เฉพาะต.โคกเดื่อ ต.วังนํ้าลัด ต.วังข่อย ต.นาขอม และต.ไพศาลี)
อ.ท่าตะโก

ผู้สมัครเขต 5จ่าอากาศตรีวิริยะ
วรรณทอง

อ.ตาคลี
อ.ตากฟ้า
อ.ไพศาลี (เฉพาะต.ตะคร้อ ต.สําโรงชัย และต.โพธิ์ประสาท)

ผู้สมัครเขต 6นายนิโรธ
สุนทรเลขา

อ.ลาดยาว
อ.แม่วงก์
อ.แม่เปิน
อ.ชุมตาบง

จังหวัด น่าน

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายอดิศักดิ์
ภิมาลย์

อ.เมืองน่าน
อ.ภูเพียง
อ.ท่าวังผา

ผู้สมัครเขต 2นายพิชิต
โมกศรี

อ.เวียงสา
อ.นาน้อย
อ.นาหมื่น
อ.แมจ่ริม
อ.บ้านหลวง
อ.สันติสุข

ผู้สมัครเขต 3นายสำเริง
แก้วเทพ

อ.ปัว
อ.เชียงกลาง
อ.สองแคว
อ.บ่อเกลือ
อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.ทุ่งช้าง

จังหวัดพะเยา

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายดีระพัฒน์
ธนนันทพันธุ์

อ.เมืองพะเยา
อ.แม่ใจ

ผู้สมัครเขต 2นายมานัส
ทาระจีน

อ.เชียงคํา
อ.จุน
อ.ภูซาง

ผู้สมัครเขต 3นายไพโรจน์
ตันบรรจง

อ.ดอกคําใต้
อ.ภูกามยาว
อ.ปง
อ.เชียงม่วน

จังหวัดพิจิตร

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1ว่าที่ ร.ต.พนำพันธุ์
พลศร

อ.เมืองพิจิตร
อ.สามง่าม
อ.วชิรบารมี

ผู้สมัครเขต 2นางมาดามนิด
ศรีบุศกร

อ.ตะพานหิน
อ.ทับคล้อ
อ.ดงเจริญ
อ.วังทรายพูน
อ.สากเหล็ก

ผู้สมัครเขต 3นายสุรชาติ
ศรีบุศกร

อ.โพทะเล
อ.บางมูลนาก
อ.บึงนาราง
อ.โพธิ์ประทับช้าง

จังหวัด พิษณุโลก

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 5 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายธนิท
กิตติจารุรักษ์

อ.เมืองพิษณุโลก (เฉพาะต.ในเมือง (เทศบาลนครพิษณุโลก) ต.วังนํ้าคู้ ต.วัดจันทร์ ต.วัดพริก ต.ท่าทอง ตําบลบ้านคลอง ต.บึงพระ ต.อรัญญิก (เทศบาลเมืองอรัญญิก) ต.พลายชุมพล (เทศบาลตําบลพลายชุมพล)และเทศบาลต.บ้านใหม่ (ต.วังนํ้าคู้และต.วัดพริก))

ผู้สมัครเขต 2จ.ส.อ.พัฒณปกรณ์
ดอนตุ้มไพร

อ.พรหมพิราม (เฉพาะต.พรหมพิราม ต.ท่าช้าง ต.วงฆ้อง ต.มะตมู ต.หอกลอง ต.ศรีภริมย์ ต.ตลุกเทียม ต.วังวน ต.หนองแขม ต.มะต้อง ต.ทับยายเชียง ต.ดงประคํา เทศบาลต.วงฆ้อง (ต.วงฆ้องและ ต.มะต้อง และเทศบาลตําบล พรหมพิราม))
อ.เมืองพิษณุโลก (เฉพาะต.สมอแข ต.ดอนทอง ต.บ้านป่า ต.ปากโทก ต.หัวรอ ต.จอมทอง ต.บ้านกร่าง ต.มะขามสูง และต.ไผ่ขอดอน)

ผู้สมัครเขต 3นายพงษ์มนู
ทองหนัก

อ.วังทอง (เฉพาะต.วังทอง ต.พันชาลี ต.แม่ระกา ต.บ้านกลาง ต.วังพิกุล ต.แก่งโสภา ต.ท่าหมื่นราม ต.วังนกแอ่น ต.หนองพระ ต.ชัยนาม ต.ดินทอง และเทศบาลตําบลวังทอง)
อ.เนินมะปราง (เฉพาะต.ชมพู ต.วังโพรง ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ต.เนินมะปราง ต.วังยาง ต.บ้านมุง เทศบาลต.บ้านมุง ต.ไทรย้อย เทศบาลตําบลไทรย้อย และเทศบาลตําบล เนินมะปราง)

ผู้สมัครเขต 4นางสาวณัฏฐปีญา
แครบทรี

อ.บางระกํา (เฉพาะต.บางระกํา ต.วังอิทก ต.บึงกอก ต.หนองกุลา ต.ชุมแสงสงคราม ต.นิคมพัฒนา ต.บ่อทอง ต.ท่านางงาม ต.คุยม่วง ต.พันเสา (เทศบาลตําบลพันเสาและ เทศบาลตําบลบางระกํา) และต.ปลักแรด (เทศบาลตําบลปลักแรด และเทศบาลตําบลบึงระมาณ))
อ.บางกระทุ่ม (เฉพาะต.บางกระทุ่ม ต.บ้านไร่ ต.โคกสลุด ต.สนามคลี ต.ท่าตาล ต.ไผ่ล้อม ต.นครป่าหมาก เทศบาลต.บางกระทุ่ม และเทศบาลตําบลเนินกุ่ม (ต.เนินกุ่มและต.วัดตายม))
อ.เมืองพิษณุโลก (เฉพาะต.ท่าโพธิ์ และต.งิ้วงาม)

ผู้สมัครเขต 5พ.ต.อ.ธรธวัช
แจ่มอุดมโชต

อ.นครไทย (เฉพาะต.หนองกะท้าว ต.เนินเพิ่ม ต.นาบัว ต.นครชุม ต.น้ํากุ่ม ต.ยางโกลน ต.บ่อโพธิ์ ต.บ้านพร้าว ต.ห้วยเฮี้ย ต.บ้านแยง (เทศบาลตําบลบ้านแยง) และต.นครไทย (เทศบาลตําบลนครไทย))
อ.วัดโบสถ์ (เฉพาะต.วัดโบสถ์ ต.ท่างาม ต.ท้อแท้ ต.บ้านยาง ต.หินลาด ต.คันโช้ง และเทศบาลตําบลวัดโบสถ์ (ต.วัดโบสถ์ ต.ท่างาม และต.ท้อแท้))
อ.ชาติตระการ (เฉพาะต.ป่าแดง ต.ชาติตระการ ต.สวนเมี่ยง ต.บ้านดง ต.บ่อภาค ต.ท่าสะแก และเทศบาลตําบลป่าแดง (ต.ป่าแดง และต.ท่าสะแก))

จังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 6 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 6 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายสมบูรณ์
พรหมลัทธิ์

อ.เมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ต.ชอนไพร
ต.นาป่า ต.ตะเบาะ ต.นายม ต.บ้านโตก ต.สะเดียง ต.น้ําร้อน ต.ห้วยใหญ่ ต.ห้วยสะแก ต.บ้านโคก ต.ระวิง ต.ดงมูลเหล็ก เทศบาลตําบลวังชมภู และ ต.วังชมภู)

ผู้สมัครเขต 2นายณัฐพล
ขวัญแจ่ม

อ.เมืองเพชรบูรณ์ (ยกเว้นเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ต.ชอนไพร ต.นาป่า ต.ตะเบาะ ต.นายม ต.บ้านโตก ต.สะเดียง ต.น้ําร้อน ต.ห้วยใหญ่ ต.ห้วยสะแก ต.บ้านโคก ต.ระวิง ต.ดงมูลเหล็ก เทศบาลตําบลวังชมภู และต.วังชมภู)
อ.หล่มสัก (เฉพาะเทศบาลเมืองหล่มสัก ต.ตาลเดี่ยว ต.บ้านกลาง ต.วัดป่า ต.ช้างตะลูด ต.หนองไขว่ ต.บ้านไร่ ต.ลานบ่า ต.ปากดุก ต.ปากช่อง ต.บ้านโสก ต.บ้านติ้ว ต.ห้วยไร่ และต.บ้านหวาย)
อ.นํ้าหนาว

ผู้สมัครเขต 3นายภัทรดร
พุทธนุรัตนะ

อ.หล่มเก่า
อ.เขาค้อ
อ.หล่มสัก (ยกเว้นเทศบาลเมืองหล่มสัก ต.ตาลเดี่ยว ต.บ้านกลาง ต.วัดป่า ต.ช้างตะลูด ต.หนองไขว่ ต.บ้านไร่ ต.ลานบ่า ต.ปากดุก ต.ปากช่อง ต.บ้านโสก ต.บ้านติ้ว ต.ห้วยไร่ และต.บ้านหวาย)

ผู้สมัครเขต 4นายสุธิพงษ์
จุลกะ

อ.ชนแดน
อ.วังโป่ง
อ.หนองไผ่ (เฉพาะเทศบาลตําบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ เทศบาลตําบลเฉลียงทอง เทศบาลตําบลนาเฉลียง เทศบาลตําบลบัววัฒนา ต.ห้วยโป่ง และต.ยางงาม)

ผู้สมัครเขต 5นายทองสุข
บำรุงนอก

อ.บึงสามพัน
อ.หนองไผ่
(ยกเว้นเทศบาลตําบลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ เทศบาลตําบลเฉลียงทอง เทศบาลตําบลนาเฉลียง เทศบาลตําบลบัววัฒนา ต.ห้วยโป่ง และต.ยางงาม)
อ.วิเชียรบุรี (เฉพาะต.สามแยก ต.ยางสาว ต.โคกปรง และต.บึงกระจับ)

ผู้สมัครเขต 6นายสมโภชน์
นวลสาลี

อ.ศรีเทพ
อ.วิเชียรบุรี (ยกเว้นต.สามแยก ต.ยางสาว ต.โคกปรง และต.บึงกระจับ)

จังหวัดแพร่

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นางสาวชนกนันท์
ศุภศิริ

อ.เมืองแพร่ (ยกเว้นต.วังธง ต.วังหงส์ ต.ท่าข้าม ต.แม่ยม ต.ห้วยม้า ต.แม่หล่าย และต.แม่คำมี)
อ.สูงเม่น (ยกเว้นต.หัวฝาย และต.บ้านปง)

ผู้สมัครเขต 2นายชนาธิป
ศุภศิริ

อ.สอง
อ.ร้องกวาง
อ.หนองม่วงไข่
อ.เมืองแพร่ (เฉพาะต.วังธง ต.วังหงส์ ต.ท่าข้าม ต.แม่ยม ต.ห้วยม้า ต.แม่หล่าย และต.แม่คำมี)

ผู้สมัครเขต 3นายประสงค์
ชุ่มเชย

อ.สูงเม่น (เฉพาะต.หัวฝาย และต.บ้านปง)
อ.เด่นชัย
อ.ลอง
อ.วังชิ้น

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 2 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายจำลอง
รุ่งเรือง

อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
อ.ขุนยวม
อ.ปาย
อ.ปางมะผ้า

ผู้สมัครเขต 2ว่าที่ พ.ต.เฉลิม
ปิยะศิริวัฒน์

อ.แม่สะเรียง
อ.แม่ลาน้อย
อ.สบเมย

จังหวัดลำปาง

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 4 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายเจษฎา
ฟูกุล

อ.เมืองลําปาง (ยกเว้นต.บ้านแลง ต.บ้านเสด็จ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และต.พิชัยนอกเขต เทศบาลนครลําปาง)
อ.ห้างฉัตร

ผู้สมัครเขต 2นายดลนรุตม์
ชาญเศรษฐนนท์

อ.เมืองลําปาง (เฉพาะต.บ้านแลง และต.บ้านเสด็จ)
อ.งาว
อ.แจ้ห่ม
อ.วังเหนือ
อ.เมืองปาน

ผู้สมัครเขต 3พ.ต.ต.หญิง ดร.นงค์เยาว์
อาทิตยานนท์

อ.เมืองลําปาง (เฉพาะเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และต.พิชัยนอกเขต เทศบาลนครลําปาง)
อ.แม่เมาะ
อ.แม่ทะ

ผู้สมัครเขต 4นายวัฒนา
สิทธิวัง

อ.เกาะคา
อ.เสริมงาม
อ.เถิน
อ.แม่พริก
อ.สบปราบ

จังหวัดลำพูน

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 2 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายสมบัติ
ใจแจ่ม

อ.เมืองลําพูน
อ.แม่ทา
อ.บ้านธิ

ผู้สมัครเขต 2นายถวิล
พรมเมืองยอง

อ.เวียงหนองล่อง
อ.บ้านโฮ่ง
อ.ทุ่งหัวช้าง
อ.ลี้
อ.ป่าซาง

จังหวัดสุโขทัย

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 4 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายวิรัตน์
วิริยะพงษ์

อ.เมืองสุโขทัย (ยกเว้นต.เมืองเก่า และต.วังทองแดง)
อ.ศรีสำโรง (ยกเว้นต.บ้านไร่ ต.บ้านซ่าน ต.วัดเกาะ ต.นาขุนไกร และต.ราวต้นจันทร์)
อ.กงไกรลาศ (เฉพาะต.ไกรกลาง ต.ไกรใน ต.กกแรต และต.บ้านใหม่สุขเกษม)

ผู้สมัครเขต 2นายศุภชัย
โตนดดง

อ.คีรีมาศ
อ.บ้านด่านลานหอย
อ.กงไกรลาศ (ยกเว้นต.ไกรกลาง ต.ไกรใน ต.กกแรต และต.บ้านใหม่สขุเกษม)

ผู้สมัครเขต 3นายพิทยา
ทับทิมไทย

อ.ทุ่งเสลี่ยม
อ.สวรรคโลก (ยกเว้นต.ป่ากุมเกาะ ต.ในเมือง ต.คลองยาง และต.ปากน้ํา)
อ.ศรีสำโรง (เฉพาะต.บ้านไร่ ต.บ้านซ่าน ต.วัดเกาะ ต.นาขุนไกร และต.ราวต้นจันทร์)
อ.เมืองสุโขทัย (เฉพาะต.เมืองเก่า และต.วังทองแดง)

ผู้สมัครเขต 4ร.ต.อ.หญิง สมหวัง
หมีเทศ

อ.ศรีสัชนาลัย
อ.ศรีนคร
อ.สวรรคโลก (เฉพาะต.ป่ากุมเกาะ ต.ในเมือง ต.คลองยาง และต.ปากน้ํา)

จังหวัดอุตรดิตถ์

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นางสาวพิมณัฏฐา
จิระพุทธิภาคย์

อ.เมืองอุตรดิตถ์

ผู้สมัครเขต 2นางสาวรสรินทร์
ศรัณย์เกตุ

อ.ท่าปลา
อ.น้ําปาด
อ.ฟากท่า
อ.บ้านโคก
อ.ทองแสนขัน
อ.พิชัย (เฉพาะต.นาอิน และต.นายาง)

ผู้สมัครเขต 3นายศรัณย์วุฒิ
ศรัณย์เกตุ

อ.ลับแล
อ.ตรอน
อ.พิชัย (ยกเว้นต.นาอิน และต.นายาง)
https://unitedthaination.or.th/wp-content/uploads/2022/11/Untitled-1-01.png
ติดต่อเรา
35/3 ซอยอารีย์ 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
02 279 2112

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า