https://unitedthaination.or.th/wp-content/uploads/2023/04/ปก-09-scaled.webp

ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขต ภาคอีสาน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 6 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 6 เขต

ผู้สมัครเขต 1น.ส.ปฐมาภรณ์
มงคลสินธุ์

อ.เมืองกาฬสินธุ์
อ.สมเด็จ (เฉพาะต.หนองแวง)
อ.นามน (เฉพาะต.ยอดแกง)

ผู้สมัครเขต 2นายอรรถวัฒน์
มณีพันธุ์

อ.ยางตลาด
อ.ฆ้องชัย

ผู้สมัครเขต 3นายวิทยา
ภูมิเหล่าแจ้ง

อ.หนองกุงศรี
อ.ห้วยเม็ก
อ.ท่าคันโท

ผู้สมัครเขต 4นางเขมจิรา
อนันทวรรณ

อ.สมเด็จ (ยกเว้นต.หนองแวง)
อ.สหัสขันธ์
อ.สามชัย
อ.คําม่วง

ผู้สมัครเขต 5นายสุวิทย์
นันอำไพ

อ.ห้วยผึ้ง
อ.นามน (ยกเว้นต.ยอดแกง)
อ.ดอนจาน
อ.ร่องคํา
อ.กมลาไสย

ผู้สมัครเขต 6นายภูมิพิพัฒน์
ไชยทองศรี

อ.กุฉินารายณ์
อ.เขาวง
อ.นาคู

จังหวัดขอนแก่น

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 11 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 11 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายบุญฤทธิ์
พาณิชย์รุ่งเรือง

อ.เมืองขอนแก่น (เฉพาะต.ในเมือง ต.เมืองเก่า และต.พระลับ)

ผู้สมัครเขต 2นายภพธร แก้วขัน

อ.เมืองขอนแก่น (เฉพาะต.บ้านเป็ด ต.ศิลา ต.โคกสี ต.หนองตูชม ต.แดงใหญ่ ต.บึงเนียม ต.สําราญ และต.สาวะถี)

ผู้สมัครเขต 3นายไชยยงค์
สืบสารคาม

อ.กระนวน
อ.ซําสูง
อ.น้ําพอง (เฉพาะต.บัวเงิน ต.พังทุย ต.ทรายมูล ต.บัวใหญ่ และต.บ้านขาม)
อ.เขาสวนกวาง (เฉพาะต.เขาสวนกวาง และต.คําม่วง)

ผู้สมัครเขต 4นางนพวรรณ
เพชรสุริยวงษ์

อ.น้ําพอง (เฉพาะต.น้ําพอง ต.สะอาด ต.กุดน้ําใส ต.วังชัย ต.หนองกุง ต.ม่วงหวาน และต.ท่ากระเสริม)
อ.อุบลรัตน์
อ.เขาสวนกวาง (เฉพาะต.ดงเมืองแอม ต.นางิ้ว และต.โนนสมบูรณ์)
อ.เมืองขอนแก่น (เฉพาะต.บ้านค้อ และต.โนนท่อน)

ผู้สมัครเขต 5นายวุฒิพงศ์
ศุภรมย์

อ.ภูเวียง (เฉพาะต.ภูเวียง ต.บ้านเรือ ต.ดินดํา ต.หว้าทอง ต.ทุ่งชมพู ต.นาหว้า ต.หนองกุงธนสาร ต.นาชุมแสง และต.สงเปือย)
อ.สีชมพู (เฉพาะต.สีชมพู ต.บริบูรณ์ ต.ดงลาน ต.บ้านใหม่ ต.ภูห่าน ต.หนองแดง ต.ศรีสุข และต.วังเพิ่ม)
อ.หนองนาคํา
อ.เวียงเก่า

ผู้สมัครเขต 6นางสาวเพชรมณีย์
สันติเมทนีดล

อ.ชุมแพ
อ.ภูผาม่าน
อ.สีชมพู (เฉพาะต.ซํายาง และต.นาจาน)

ผู้สมัครเขต 7นางสาวธนพร
เจริญสุข

อ.หนองเรือ
อ.บ้านฝาง
อ.ภูเวียง (เฉพาะต.หนองกุงเซิน และต.กุดขอนแก่น)

ผู้สมัครเขต 8นายธนิก
มาสีพิทักษ์

อ.มัญจาคีรี
อ.พระยืน
อ.เมืองขอนแก่น (เฉพาะต.บ้านทุ่ม ต.บ้านหว้า ต.ดอนช้าง ต.ดอนหัน และต.ท่าพระ )

ผู้สมัครเขต 9นายคงฤทธิ์
อัศวพัฒนากูล

อ.พล
อ.แวงน้อย
อ.แวงใหญ่

ผู้สมัครเขต 10นายวิเนตร
ดอนเส

อ.หนองสองห้อง
อ.โนนศิลา
อ.เปือยน้อย
อ.โคกโพธิ์ไชย
อ.ชนบท (เฉพาะต.ห้วยแก ต.วังแสง และต.ปอแดง)

ผู้สมัครเขต 11นายเปรมศักดิ์
เพียยุระ

อ.บ้านไผ่
อ.บ้านแฮด
อ.ชนบท (เฉพาะต.ศรีบุญเรือง ต.ชนบท ต.โนนพะยอม ต.บ้านแท่น และต.กุดเพียขอม)

จังหวัดชัยภูมิ

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 7 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 7 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายอาวุธ
ปะเมโท

อ.เมืองชัยภูมิ (ยกเว้น ต.ห้วยต้อน ต.ท่าหินโงม และต.ซับสีทอง)

ผู้สมัครเขต 2นายโสโชค
สู้โนนตาด

อ.จัตุรัส
อ.เนินสง่า
อ.บ้านเขว้า
อ.ซับใหญ่

ผู้สมัครเขต 3นายสุริยะ
สิทธิ์กลาง

อ.บําเหน็จณรงค์
อ.เทพสถิต
อ.หนองบัวระเหว

ผู้สมัครเขต 4นายสมชาย
จริยานันทกุล

อ.หนองบัวแดง
อ.ภักดีชุมพล
อ.เมืองชัยภูมิ (เฉพาะต.ห้วยต้อน)
อ.เกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะต.หนองข่า)

ผู้สมัครเขต 5นายชัยชาญ
จรรย์โกมล

อ.เกษตรสมบูรณ์ (ยกเว้นต.หนองข่า)
อ.คอนสาร

ผู้สมัครเขต 6นายเสถียรพงศ์
เที่ยงตรง

อ.ภูเขียว
อ.บ้านแท่น

ผู้สมัครเขต 7นายประสิทธิ์
ชัยวิรัตนะ

อ.แก้งคร้อ
อ.คอนสวรรค์
อ.เมืองชัยภูมิ (เฉพาะต.ท่าหินโงม และต.ซับสีทอง )

จังหวัดนครพนม

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 4 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายธงทิพย์ชลิต
แห่สถิตย์

อ.ศรีสงคราม
อ.นาหว้า
อ.บ้านแพง
อ.นาทม

ผู้สมัครเขต 2นางสาวศศิธร
นิกรกุล

อ.เมืองนครพนม (เฉพาะเทศบาลเมืองนครพนม ต.ท่าค้อ ต.นาราชควาย ต.หนองญาติ และต.อาจสามารถ)
อ.ท่าอุเทน
อ.โพนสวรรค์

ผู้สมัครเขต 3นายธงชัย
พานิชดี

อ.เมืองนครพนม (เฉพาะต.ขามเฒ่า ต.คําเตย ต.นาทราย ต.ดงขวาง ต.บ้านกลาง และต.โพธิ์ตาก)
อ.ธาตุพนม
อ.เรณูนคร

ผู้สมัครเขต 4นายสมชอบ
นิติพจน์

อ.เมืองนครพนม (เฉพาะต.กุรุคุ ต.บ้านผึ้ง และต.วังตามัว)
อ.นาแก
อ.ปลาปาก
อ.วังยาง

จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 16 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 16 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายอนันท์
อาบสุวรรณ

อ.เมืองนครราชสีมา (เฉพาะต.ในเมือง ต.โพธิ์กลาง และต.หนองไผ่ล้อม)

ผู้สมัครเขต 2นายธนภัทร
ซองรัมย์

อ.เมืองนครราชสีมา (เฉพาะต.โคกสูง ต.บ้านโพธิ์ ต.ตลาด ต.หนองไข่น้ํา ต.บ้านเกาะ ต.พะเนา ต.มะเริง ต.หนองบัวศาลา ต.หนองระเวียง ต.หัวทะเล และต.จอหอ)

ผู้สมัครเขต 3นายศักดา
ศรีพรหม

อ.เมืองนครราชสีมา (เฉพาะต.โคกกรวด ต.ปรุใหญ่ ต.หนองจะบก ต.สุรนารี ต.หมื่นไวย ต.บ้านใหม่ ต.ไชยมงคล ต.หนองกระทุ่ม ต.พลกรัง ต.พุดซา และต.สีมุม)
อ.โนนไทย (เฉพาะต.ด่านจาก ต.กําปัง และต.สําโรง)

ผู้สมัครเขต 4นายประยงค์
ดอกสันเทียะ

อ.สูงเนิน
อ.ขามทะเลสอ
อ.โนนไทย (ยกเว้นต.ด่านจาก ต.กําปัง และต.สําโรง)

ผู้สมัครเขต 5นางอุบลวรรณ์
วิศวนาวิน

อ.โนนสูง
อ.เฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้น ต.พระพุทธ ต.หนองยาง และต.หนองงูเหลือม)
อ.พิมาย (เฉพาะต.สัมฤทธิ์ ต.ชีวาน ต.กระเบื้องใหญ่ และต.ท่าหลวง)

ผู้สมัครเขต 6นายอรรถพล
ชุมศรี

อ.บัวใหญ่
อ.แก้งสนามนาง
อ.สีดา
อ.บัวลาย

ผู้สมัครเขต 7นายสุรวิช
โคตร์คันหา

อ.ประทาย
อ.โนนแดง
อ.ลําทะเมนชัย
อ.เมืองยาง

ผู้สมัครเขต 8นายประพัฒน์
วิเศษจินดาวัฒนา

อ.พิมาย (ยกเว้นต.สัมฤทธิ์ ต.ชีวาน ต.กระเบื้องใหญ่ และต.ท่าหลวง)
อ.ชุมพวง (ยกเว้นต.โนนตูม และต.ตลาดไทร)

ผู้สมัครเขต 9ดร.สง่า
จันทร์วิเศษ

อ.ห้วยแถลง
อ.จักราช
อ.ชุมพวง (เฉพาะต.โนนตูม และต.ตลาดไทร)

ผู้สมัครเขต 10นายชยุต
พงศ์ธนทรัพย์

อ.โชคชัย
อ.ครบุรี (ยกเว้นต.มาบตะโกเอน ต.ตะแบกบาน ต.ลําเพียก ต.โคกกระชาย และต.สระว่านพระยา)
อ.เฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะต.หนองงูเหลือม ต.พระพุทธ และต.หนองยาง)

ผู้สมัครเขต 11นายศุภชัย
ไพบูลย์วงค์

อ.หนองบุญมาก
อ.เสิงสาง
อ.ครบุรี (เฉพาะต.มาบตะโกเอน ต.ตะแบกบาน ต.ลําเพียก ต.โคกกระชาย และ ต.สระว่านพระยา)

ผู้สมัครเขต 12นายประนอม
โพธิ์คำ

อ.ปักธงชัย
อ.วังน้ําเขียว

ผู้สมัครเขต 13พล.ต.ต.ดร.ภูมิรา
วัฒนปราณี

อ.สีคิ้ว
อ.ปากช่อง (เฉพาะต.วังไทร ต.คลองม่วง ต.วังกะทะ และต.โป่งตาลอง)

ผู้สมัครเขต 14นายอัฏฐกร
อินทร์ศร

อ.ปากช่อง (ยกเว้นต.วังไทร ต.คลองม่วง ต.วังกะทะ และต.โป่งตาลอง)

ผู้สมัครเขต 15นายไกรฤกษ์
เสียนขุนทด

อ.ด่านขุนทด
อ.เทพารักษ์
อ.พระทองคํา (เฉพาะต.ทัพรั้ง และต.มาบกราด)

ผู้สมัครเขต 16นายนวกิจ
พลวิเศษ

อ.คง
อ.ขามสะแกแสง
อ.บ้านเหลื่อม
อ.พระทองคํา (ยกเว้นต.ทัพรั้ง และต.มาบกราด)

จังหวัดบึงกาฬ

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายประดิษฐ์
คำบุญเรือง

อ.เมืองบึงกาฬ
อ.ศรีวิไล

ผู้สมัครเขต 2นายบุญลือ
พันธ์พินิจ

อ.เซกา
อ.บึงโขงหลง
อ.บุ่งคล้า

ผู้สมัครเขต 3นายพิทักษ์
สุระพร

อ.โซ่พิสัย
อ.พรเจริญ
อ.ปากคาด

จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 10 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 10 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายวุฒิพงษ์
เหลืองอุดมชัย

อ.เมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะต.ในเมือง ต.บ้านบัว ต.พระครู ต.ถลุงเหล็ก ต.หนองตาด ต.บ้านยาง ต.บัวทอง ต.ชุมเห็ด ต.กลันทา ต.กระสัง ต.สะแกโพรง และต.ลุมปุ๊ก)
อ.บ้านด่าน (เฉพาะต.ปราสาท และต.บ้านด่าน)

ผู้สมัครเขต 2พ.ต.ท.กฤติฤทธิ์
พูนสวัสดิ์

อ.เมืองบุรีรัมย์ ( เฉพาะต.หลักเขต ต.สวายจีก ต.เสม็ด ต.สองห้อง ต.สะแกซำ ต.เมืองฝาง และต.อิสาณ)
อ.พลับพลาชัย (เฉพาะต.สําโรง ต.สะเดา และต.จันดุม)
อ.ชํานิ
อ.ประโคนชัย (เฉพาะต.ไพศาล)

ผู้สมัครเขต 3นายสุประดิษฐ์
แสนทวีสุข

อ.กระสัง
อ.ห้วยราช
อ.พลับพลาชัย (เฉพาะต.โคกขมิ้น และต.ป่าชัน)

ผู้สมัครเขต 4ดร.กริชเทพ
อุปจันแพงวงศ์

อ.สตึก
อ.แคนดง
อ.บ้านด่าน (เฉพาะต.โนนขวาง และต.วังเหนือ)

ผู้สมัครเขต 5นายสุรศักดิ์
เลี้ยงผ่องพันธ์

อ.นาโพธิ์
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
อ.พุทไธสง
อ.คูเมือง (ยกเว้นต.พรสําราญ)

ผู้สมัครเขต 6ดร.สมชาย
สุเรรัมย์

อ.ลําปลายมาศ
อ.คูเมือง (เฉพาะต.พรสําราญ)
อ.หนองหงส์ (เฉพาะต.ไทยสามัคคี ต.สระทอง และต.เสาเดียว)

ผู้สมัครเขต 7นายคำก่าย
กองพร

อ.ปะคำ (เฉพาะต.ไทยเจริญ ต.หนองบัว และต.โคกมะม่วง)
อ.โนนสุวรรณ
อ.หนองกี่
อ.หนองหงส์ (เฉพาะต.หนองชัยศรี ต.ห้วยหิน ต.เมืองฝ้าย และต.สระแก้ว)

ผู้สมัครเขต 8พ.ต.อ.เปรื่อง
นาคะพงษ์

อ.นางรอง
อ.เฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะต.เจริญสุข และต.ถาวร)
อ.ปะคำ (เฉพาะต.ปะคำ และต.หูทำนบ)
อ.โนนดินแดง (เฉพาะต.โนนดินแดง)

ผู้สมัครเขต 9นายนรวัฒน์
โรจน์รวีชัย

อ.โนนดินแดง (ยกเว้นต.โนนดินแดง)
อ.ละหานทราย
อ.บ้านกรวด (เฉพาะต.บ้านกรวด ต.ปราสาท ต.บึงเจริญ ต.จันทบเพชร และต.หนองไม้งาม)
อ.เฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะต.ยายแย้มวัฒนา ต.อีสาณเขต และต.ตาเป๊ก)

ผู้สมัครเขต 10นายภูมิสิทธิ์
มาประจง

อ.ประโคนชัย (ยกเว้นต.ไพศาล)
อ.บ้านกรวด (เฉพาะต.เขาดินเหนือ ต.โนนเจริญ ต.หินลาด และต.สายตะกู)

จังหวัดมหาสารคาม

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 6 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 6 เขต

ผู้สมัครเขต 1พ.ต.อ.สุรศักดิ์
เปลี่ยนขำ

อ.เมืองมหาสารคาม

ผู้สมัครเขต 2นายพิบูลย์
จันทศิลป์

อ.วาปีปทุม
อ.แกดํา
อ.บรบือ (เฉพาะต.หนองม่วง ต.ยาง และต.บัวมาศ)

ผู้สมัครเขต 3นายเดชา
ปัสสำราญ

อ.พยัคฆภูมิพิสัย
อ.นาดูน
อ.ยางสีสุราช

ผู้สมัครเขต 4นายสุรัตนชัย
ดีแดง

อ.บรบือ (ยกเว้นต.หนองม่วง ต.ยาง และต.บัวมาศ)
อ.นาเชือก

ผู้สมัครเขต 5นางกุสุมาลวตี
ศิริโกมุท

อ.โกสุมพิสัย
อ.กุดรัง
อ.กันทรวิชัย (เฉพาะต.เขวาใหญ่)

ผู้สมัครเขต 6นายวรการ
สง่าดี

อ.กันทรวิชัย (ยกเว้นต.เขวาใหญ่)
อ.เชียงยืน
อ.ชื่นชม

จังหวัดมุกดาหาร

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 2 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายปิติณัช
นิธิศธานี

อ.เมืองมุกดาหาร (เฉพาะ ต.มุกดาหาร ต.ศรีบุญเรือง ต.คําอาฮวน ต.ดงเย็น ต.บางทรายใหญ่ ต.บ้านโคก ต.คําป่าหลาย ต.กุดแข้ ต.นาสีนวน และต.โพนทราย)
อ.ดอนตาล
อ.หว้านใหญ่

ผู้สมัครเขต 2นายภาส
ไชยมี

อ.เมืองมุกดาหาร (เฉพาะต.ผึ่งแดด ต.ดงมอนและต.นาโสก)
อ.คําชะอี
อ.นิคมคําสร้อย
อ.ดงหลวง
อ.หนองสูง

จังหวัดยโสธร

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายสุรชาติ
เวชกามา

อ.เมืองยโสธร
อ.ทรายมูล
อ.ป่าติ้ว (เฉพาะต.ศรีฐาน และต.กระจาย)
อ.คําเขื่อนแก้ว (เฉพาะต.ทุ่งมน)

ผู้สมัครเขต 2นายชื่น
วงษ์เพ็ญ

อ.คําเขื่อนแก้ว (ยกเว้นต.ทุ่งมน)
อ.มหาชนะชัย
อ.ค้อวัง
อ.ป่าติ้ว (ยกเว้นต.ศรีฐาน และต.กระจาย)
อ.ไทยเจริญ (เฉพาะต.น้ำคํา และต.คําไผ่)

ผู้สมัครเขต 3นายพิทยา
พาลุสุข

อ.เลิงนกทา
อ.กุดชุม
อ.ไทยเจริญ (ยกเว้นต.น้ำคํา และต.คําไผ่)

จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 8 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 8 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายธนกฤต
ชาติอนุลักษณ์

อ.เมืองร้อยเอ็ด

ผู้สมัครเขต 2นางสาวบุญยรัตน์
อาษาศึก

อ.โพธิ์ชัย
อ.จังหาร
อ.เชียงขวัญ
อ.โพนทอง (เฉพาะต.อุ่มเม่า ต.นาอุดม และต.คํานาดี) อ.ธวัชบุรี (เฉพาะต.หนองพอก ต.ธวัชบุรี และต.มะอึ)

ผู้สมัครเขต 3น.ส.ขวัญวรรณา
เวียงสมุทร

อ.หนองพอก
อ.เมยวดี
อ.โพนทอง (เฉพาะต.แวง ต.โคกกกม่วง ต.สว่าง ต.หนองใหญ่ ต.โนนชัยศรี ต.พรมสวรรค์ ต.สระนกแก้ว ต.วังสามัคคี และต.โพธิ์ทอง)

ผู้สมัครเขต 4นางสาวอัญชิสา
สีสาร

อ.เสลภูมิ
อ.ทุ่งเขาหลวง (เฉพาะต.ทุ่งเขาหลวง ต.บึงงาม และต.มะบ้า)
อ.ธวัชบุรี (เฉพาะต.บึงนคร ต.ธงธานี และต.ไพศาล) อ.โพนทอง (เฉพาะต.โคกสูง และต.โพธิ์ศรีสว่าง)

ผู้สมัครเขต 5นายเผด็จศีล
สลักศิลป์

อ.พนมไพร
อ.อาจสามารถ (เฉพาะต.โพนเมือง ต.บ้านแจ้ง ต.อาจสามารถ ต.หน่อม ต.หนองหมื่นถ่าน และต.หนองขาม) อ.ธวัชบุรี (เฉพาะต.นิเวศน์ ต.หนองไผ่ และต.อุ่มเม้า
อ.ทุ่งเขาหลวง (ยกเว้นต.ทุ่งเขาหลวง ต.บึงงาม และต.มะบ้า)
อ.หนองฮี (เฉพาะต.หนองฮี)

ผู้สมัครเขต 6นายชำนาญ
โพธิคลัง

อ.สุวรรณภูมิ
อ.โพนทราย
อ.หนองฮี (ยกเว้นต.หนองฮี)

ผู้สมัครเขต 7นายจิรายุ
มณีพันธ์

อ.เกษตรวิสัย
อ.ปทุมรัตต์
อ.เมืองสรวง (เฉพาะต.คูเมือง ต.กกกุง และต.หนองหิน)

ผู้สมัครเขต 8นายฐิติพงศ์
พันธุ์พาณิชย์

อ.จตุรพักตรพิมาน
อ.ศรีสมเด็จ
อ.เมืองสรวง (ยกเว้นต.คูเมือง ต.กกกุง และต.หนองหิน) อ.อาจสามารถ (ยกเว้นต.โพนเมือง ต.บ้านแจ้ง ต.อาจสามารถ ต.หน่อม ต.หนองหมื่นถ่าน และต.หนองขาม) อ.ธวัชบุรี (เฉพาะต.ราชธานี ต.เขวาทุ่ง และต.เมืองน้อย )

จังหวัดเลย

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 4 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายปรีชา
เร่งสมบูรณ์สุข

อ.เมืองเลย
อ.เอราวัณ

ผู้สมัครเขต 2นางเปล่งมณี
เร่งสมบูรณ์สุข

อ.ภูหลวง
อ.หนองหิน
อ.ผาขาว
อ.ภูกระดึง
อ.วังสะพุง
(เฉพาะต.ศรีสงคราม ต.หนองหญ้าปล้อง และต.โคกขมิ้น)

ผู้สมัครเขต 3นายอุดร
แสวงผล

อ.นาแห้ว
อ.ด่านซ้าย
อ.ภูเรือ
อ.วังสะพุง (ยกเว้นต.ศรีสงคราม ต.หนองหญ้าปล้อง และต.โคกขมิ้น)

ผู้สมัครเขต 4นางสาวนภาพร
ยาบุษดี

อ.ท่าลี่
อ.เชียงคาน
อ.ปากชม
อ.นาด้วง

จังหวัดสกลนคร

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 7 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 7 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายบุญญามี
วงศ์สีดา

อ.เมืองสกลนคร (ยกเว้นต.หนองลาด ต.โคกก่อง ต.ม่วงลาย ต.ดงชน และต.โนนหอม)

ผู้สมัครเขต 2นายชาญชัย
งอยผาลา

อ.กุสุมาลย์
อ.โพนนาแก้ว
อ.โคกศรีสุพรรณ
อ.เต่างอย
อ.เมืองสกลนคร (เฉพาะต.โคกก่อง ต.ม่วงลาย ต.ดงชน และต.โนนหอม)

ผู้สมัครเขต 3นายดำเกิง
วงศ์กาฬสินธุ์

อ.อากาศอํานวย
อ.พรรณานิคม
อ.เมืองสกลนคร (เฉพาะต.หนองลาด)
อ.วานรนิวาส (เฉพาะต.นาซอ )

ผู้สมัครเขต 4นายชิตพล
สุระเสียง

อ.กุดบาก
อ.วาริชภูมิ
อ.ภูพาน
อ.นิคมน้ําอูน
อ.ส่องดาว (ยกเว้นต.ท่าศิลา)

ผู้สมัครเขต 5น.ส.ธัญญ์ลภัสส์
โสรินทร์

อ.สว่างแดนดิน
อ.ส่องดาว (เฉพาะต.ท่าศิลา)

ผู้สมัครเขต 6นายวัชรินทร์
ศรีถาพร

อ.พังโคน
อ.เจริญศิลป์
อ.วานรนิวาส (เฉพาะต.ธาตุ ต.เดื่อศรีคันไชย ต.ศรีวิชัย ต.คอนสวรรค์ ต.หนองสนม และต.ขัวก่าย)

ผู้สมัครเขต 7นายสิงห์โต
ฮกทวายทา

อ.บ้านม่วง
อ.คําตากล้า
อ.วานรนิวาส (เฉพาะต.วานรนิวาส ต.คูสะคาม ต.หนองแวง ต.อินทร์แปลง ต.นาคํา ต.กุดเรือคํา และต.หนองแวงใต้ )

จังหวัดสุรินทร์

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 8 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 8 เขต

ผู้สมัครเขต 1ร.ต.ศักดินันท์
ศุภนิมิตรมนตรี

อ.เมืองสุรินทร์ (เฉพาะเทศบาลเมืองสุรินทร์ ต.นอกเมือง ต.คอโค ต.ตระแสง ต.สวาย ต.นาบัว ต.เฉนียง ต.เทนมีย์ ต.ตาอ็อง และต.สําโรง)
อ.ศีขรภูมิ (เฉพาะต.หนองเหล็ก และต.ตรมไพร)

ผู้สมัครเขต 2นายพิเชษฐ์
ภูแก้ว

อ.เมืองสุรินทร์ (เฉพาะเทศบาลตําบลเมืองที ต.เมืองที ต.บุฤาษี ต.แสลงพันธ์ ต.แกใหญ่ ต.ท่าสว่าง ต.นาดี ต.เพี้ยราม ต.ตั้งใจ ต.กาเกาะ ต.สลักได และต.ราม)
อ.เขวาสินรินทร์
อ.ศีขรภูมิ (เฉพาะต.แตล ต.ช่างปี่ และต.จารพัต)

ผู้สมัครเขต 3นายรื่น
เงางาม

อ.จอมพระ
อ.ท่าตูม (ยกเว้นต.พรมเทพ ต.ทุ่งกุลา และต.โพนครก)
อ.สนม (ยกเว้นต.หัวงัว)

ผู้สมัครเขต 4นายปุณยวัฒน์
สนใจ

อ.ชุมพลบุรี
อ.ท่าตูม (เฉพาะต.พรมเทพ ต.ทุ่งกุลา และต.โพนครก) อ.รัตนบุรี (ยกเว้นต.ยางสว่าง และต.เบิด ))

ผู้สมัครเขต 5นายสุริยะ
บัวบาน

อ.รัตนบุรี (เฉพาะต.ยางสว่าง และต.เบิด)
อ.โนนนารายณ์
อ.สําโรงทาบ
อ.สนม (เฉพาะต.หัวงัว)
อ.ศีขรภูมิ (เฉพาะเทศบาลตําบลศีขรภูมิ ต.ระแงง ต.หนองขวาว ต.ขวาวใหญ่ ต.หนองบัว ต.คาละแมะ ต.นารุ่ง ต.ตรึม และต.ยาง)

ผู้สมัครเขต 6นายธีระทัศน์
เตียวเจริญโสภา

อ.ศีขรภูมิ (เฉพาะเทศบาลตําบลผักไหม และต.กุดหวาย) อ.ศรีณรงค์
อ.สังขะ (ยกเว้นต.ตาตุม และต.เทพรักษา)

ผู้สมัครเขต 7นายฉัตรชัย
สงวนดี

อ.ปราสาท (ยกเว้นต.โชคนาสาม)
อ.ลําดวน

ผู้สมัครเขต 8นายทองพูน
มะวังนุทูล

อ.ปราสาท (เฉพาะต.โชคนาสาม)
อ.พนมดงรัก
อ.กาบเชิง
อ.สังขะ (เฉพาะต.ตาตุม และต.เทพรักษา)
อ.บัวเชด

จังหวัดศรีสะเกษ

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 9 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 9 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายสรุสิทธิ์
ศรีผุย

อ.เมืองศรีสะเกษ
อ.วังหิน (เฉพาะต.ทุ่งสว่าง ต.ธาตุ ต.บ่อแก้ว และต.บุสูง)

ผู้สมัครเขต 2นายกมล
แสงเดช

อ.กันทรารมย์
อ.น้ําเกลี้ยง
อ.โนนคูณ (เฉพาะต.บก และต.โพธิ์)

ผู้สมัครเขต 3นายภูริต
อภิรักษ์วรการ

อ.ศรีรัตนะ
อ.เบญจลักษ์
อ.โนนคูณ (ยกเว้นต.บก และต.โพธิ์)
อ.กันทรลักษ์ (เฉพาะต.ภูเงิน ต.กระแชง ต.ตระกาจ และต.จานใหญ่)

ผู้สมัครเขต 4นายอุทัย
อุทธาธรณ์

อ.กันทรลักษ์ (ยกเว้นต.ภูเงิน ต.กระแชง ต.ตระกาจ และต.จานใหญ่)

ผู้สมัครเขต 5นายธรรศ
คำพันธุ์

อ.ขุนหาญ
อ.ภูสิงห์

ผู้สมัครเขต 6นายณรงค์
ระฆังทอง

อ.ขุขันธ์
อ.ไพรบึง (เฉพาะต.สําโรงพลัน)

ผู้สมัครเขต 7นายอำไพ
เพ็งแจ่ม

อ.ปรางค์กู่
อ.พยุห์
อ.ไพรบึง (ยกเว้นต.สําโรงพลัน)
อ.วังหิน (ยกเว้นต.ทุ่งสว่าง ต.ธาตุ ต.บ่อแก้ว และต.บุสูง)

ผู้สมัครเขต 8นายทองสูรย์
เจตนา

อ.อุทุมพรพิสัย
อ.ห้วยทับทัน
อ.เมืองจันทร์

ผู้สมัครเขต 9นายภยนต์
ดาวเรือง

อ.ราษีไศล
อ.ยางชุมน้อย
อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
อ.ศิลาลาด
อ.บึงบูรพ

จังหวัดหนองคาย

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายเชวงศักดิ์
พฤกษเทเวศ

อ.เมืองหนองคาย (ยกเว้นต.พระธาตุบังพวน และต.เวียงคุก)
อ.สระใคร
อ.โพนพิสัย (เฉพาะต.เหล่าต่างคํา ต.ทุ่งหลวง และต.สร้างนางขาว)

ผู้สมัครเขต 2นายสนั่น
สุขรมย์

อ.โพนพิสัย (ยกเว้นต.เหล่าต่างคํา ต.ทุ่งหลวง และต.สร้างนางขาว)
อ.รัตนวาปี
อ.เฝ้าไร่

ผู้สมัครเขต 3นายพัฒนธรณ์
กีรติรัฐวัฒน์

อ.เมืองหนองคาย (เฉพาะต.พระธาตุบังพวน และต.เวียงคุก)
อ.ท่าบ่อ
อ.ศรีเชียงใหม่
อ.โพธิ์ตาก
อ.สังคม

จังหวัดหนองบัวลำภู

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายทรงศักดิ์
ศิริสถิตย์

อ.เมืองหนองบัวลําภู
อ.โนนสัง (เฉพาะต.กุดดู่ ต.โนนสัง ต.บ้านค้อ ต.บ้านถิ่น และต.ปางกู่)

ผู้สมัครเขต 2นายศรายุทธ
ศิริสถิตย์

อ.ศรีบุญเรือง
อ.นาวัง (ยกเว้นต.วังปลาป้อม)
อ.โนนสัง
(เฉพาะต.หนองเรือ ต.โนนเมือง ต.โคกใหญ่ ต.โคกม่วง และต.นิคมพัฒนา)

ผู้สมัครเขต 3นายอภิรัฐ
มุกขะกัง

อ.นากลาง
อ.สุวรรณคูหา
อ.นาวัง (เฉพาะต.วังปลาป้อม)

จังหวัดอุดรธานี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 10 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 10 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายสถาพร
โคตรบุตร

อ.เมืองอุดรธานี (เฉพาะต.หมากแข้ง ต.หนองบัว ต.นาดี และต.บ้านเลื่อม)

ผู้สมัครเขต 2นายองอาจ
วิเศษ

อ.เมืองอุดรธานี (เฉพาะต.บ้านตาด ต.โนนสูง ต.หมูม่น ต.หนองนาคํา ต.กุดสระ ต.สามพร้าว ต.นาข่า ต.บ้านจั่น ต.หนองขอนกว้าง และต.นากว้าง)

ผู้สมัครเขต 3นายอัครพนธ์
บุญพาสิริสกุล

อ.เมืองอุดรธานี (เฉพาะต.บ้านขาว)
อ.เพ็ญ
อ.สร้างคอม

ผู้สมัครเขต 4นายสังคม
ล้อนบุญ

อ.บ้านดุง
อ.ทุ่งฝน

ผู้สมัครเขต 5นายมานิต
อินทร์อำคา

อ.หนองหาน
อ.พิบูลย์รักษ์
อ.กู่แก้ว (เฉพาะต.ค้อใหญ่ และต.คอนสาย)

ผู้สมัครเขต 6นายหนูพิศ
สีดามาตย์

อ.ไชยวาน
อ.ศรีธาตุ
อ.วังสามหมอ
อ.กู่แก้ว (เฉพาะต.บ้านจีต และต.โนนทองอินทร)

ผู้สมัครเขต 7นางสาวอรัญญา
ใจมั่น

อ.เมืองอุดรธานี (เฉพาะต.หนองไผ่)
อ.กุมภวาปี
อ.ประจักษ์ศิลปาคม

ผู้สมัครเขต 8นายผดุงศักดิ์
หันจันทร์

อ.เมืองอุดรธานี (เฉพาะต.หนองไฮ)
อ.หนองวัวซอ
อ.โนนสะอาด
อ.หนองแสง

ผู้สมัครเขต 9นายนิธิศ
ประกอบใส

อ.เมืองอุดรธานี (เฉพาะต.นิคมสงเคราะห์ ต.เชียงยืน ต.เชียงพิณ และต.โคกสะอาด)
อ.กุดจับ
อ.บ้านผือ (เฉพาะต.เขือน้ำ ต.คําบง ต.โนนทอง ต.หนองหัวคู และต.หนองแวง)

ผู้สมัครเขต 10นายทรงกิตติ
สุวรรณทอง

อ.บ้านผือ (ยกเว้นต.เขือน้ํา ต.คําบง ต.โนนทอง ต.หนองหัวคู และต.หนองแวง)
อ.น้ำโสม
อ.นายูง

จังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 11 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 11 เขต

ผู้สมัครเขต 1ดร.เต็มบุญ
ศรีธัญรัตน์

อ.เมืองอุบลราชธานี (ยกเว้นต.ไร่น้อย ต.หัวเรือ ต.ขี้เหล็ก ต.ปะอาว และต.หนองขอน)

ผู้สมัครเขต 2นายเชษฐา
ไชยสัตย์

อ.เมืองอุบลราชธานี (เฉพาะต.ไร่น้อย ต.หัวเรือ ต.ขี้เหล็ก ต.ปะอาว และต.หนองขอน)
อ.เขื่องใน

ผู้สมัครเขต 3ดร.พิสิฐ
ประเสริฐศรี

อ.ม่วงสามสิบ
อ.ดอนมดแดง
อ.เหล่าเสือโก้ก
อ.ตาลสุม

ผู้สมัครเขต 4นายจำรูญศักดิ์
จันทรมัย

อ.วารินชําราบ
อ.สําโรง (เฉพาะต.สําโรง ต.โคกก่อง และต.บอน)

ผู้สมัครเขต 5นายนครินทร์
เรืองแสน

อ.ตระการพืชผล
อ.กุดข้าวปุ้น

ผู้สมัครเขต 6นางสาวรุจิรา
กุลวงศ์

อ.เขมราฐ
อ.โพธิ์ไทร
อ.นาตาล

ผู้สมัครเขต 7นายสมัคร
ป้องวงษ์

อ.ศรีเมืองใหม่
อ.โขงเจียม
อ.สิรินธร (ยกเว้นต.โนนก่อ)
อ.พิบูลมังสาหาร (เฉพาะต.ระเว และต.ทรายมูล)

ผู้สมัครเขต 8ดร.จิ๋วถนอม
คะตะวงศ์

อ.พิบูลมังสาหาร (ยกเว้นต.ระเว และต.ทรายมูล)
อ.สว่างวีระวงศ์
อ.นาเยีย

ผู้สมัครเขต 9นางสาวน้ำตาล
พวงลาภ

อ.บุณฑริก
อ.นาจะหลวย
อ.สิรินธร (เฉพาะต.โนนก่อ)

ผู้สมัครเขต 10นายศิรวุฒิ
ผิวหอม

อ.น้ำยืน
อ.ทุ่งศรีอุดม
อ.น้ําขุ่น
อ.สําโรง (ยกเว้นต.สําโรง ต.โคกก่อง และต.บอน)
อ.เดชอุดม (เฉพาะต.ทุ่งเทิง)

ผู้สมัครเขต 11นายสมมาตร
มะลิลา

อ.เดชอุดม (ยกเว้นต.ทุ่งเทิง)

จังหวัดอำนาจเจริญ

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 2 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายบวรศักดิ์
คณาเสน

อ.เมืองอํานาจเจริญ
อ.หัวตะพาน

ผู้สมัครเขต 2นายสรชัช
ทองเพ็ญ

อ.เสนางคนิคม
อ.ชานุมาน
อ.ปทุมราชวงศา
อ.พนา
อ.ลืออํานาจ
https://unitedthaination.or.th/wp-content/uploads/2022/11/Untitled-1-01.png
ติดต่อเรา
35/3 ซอยอารีย์ 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
02 279 2112

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า